Talep Ediyoruz Söz Veriyoruz-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > Talep Ediyoruz Söz Veriyoruz-2008

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak TALEP EDİYORUZ!

SÖZ VERİYORUZ!

Tabip Odası nedir, ne yapar, ne yapmalıdır… ve benzeri sorulara her hekimin kendince yanıtları vardır, diye düşünenlerdeniz. İşte bir tabip odası seçimi arifesindeyiz ve ilgilenenler bu konuda fikir sahibiler.

Biz de Antalya Tabip Odası’nın 2008-2010 dönemine DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak aday olan (yönetim kurulundan denetlemeye, onur kurulundan delegelere, insan hakları komisyonundan pratisyen hekimliğe, özel-sözleşmeli hekimlik komisyonundan kadın komisyonuna, sağlık politikalarından etik komisyonuna vd. kadar) hekimler olarak hayalimizi bu 2 yıla çalışma programı olarak tercüme etmeye çalıştık. Ana ruhu ve genel hattı kalmak üzere değişebilir, daha iyileştirilebilir, yaşama uymayan kimi yanları kalkabilir, düzeltilebilir; elbette hep birlikte. Biz doğal ki herkesle paylaşalım ve yapalım istiyoruz. Kendimizi bu açıdan yetkin ve enerjik, cüretkâr buluyoruz. “Güç odaklarınca” engellenmezse, hele bir de sizlerin desteği, katılımı olursa… neden olmasın değil… olur diyoruz

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU

1

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak geçmiş deneyimlerimize bugün çok daha eleştirel bakabilen, doğrudan yüzümüze söylenecek eksik ve hatalarımızı değerlendirebilecek bir olgunluk ve güçte olduğumuzu biliyor, hekimlerden bu anlamda da katkı TALEP EDİYORUZ.

Tüm Antalyalı hekimleri 2008- 2010 dönemindeki oda çalışmalarını birlikte yürütmeye davet ediyor, bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

2

Ülkemizin adım adım gericileştirilmesi, dini kuralları gündelik yaşama egemen kılma doğrultusunda yaratılan Ilımlı İslam Rejim’in geldiği aşamadan KAYGI DUYUYORUZ.

Ülkemizde yaşayan tüm insanların yurttaşlık hukuku içerisinde var olan farklılıkların tarihsel bir zenginliğimiz olduğunu, ayrılık nedeni olarak görülemeyeceğini düşünüyor ve gönüllü, eşit, adil bir yaşamın geliştirip güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizde asırlardır bir arada yaşayan insanlarımızın emperyalizmin böl ve yönet politikalarına uygun olarak doğal farklılıkların (etnik, dini, kültürel vb)  insanlarımızı karşı karşıya getirmeye dönük çabalarına karşı çıkmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

3

Çalışma ortamlarındaki iş yükünün ağırlığı, yaşam içindeki koşuşturmalar ve zaman darlığı gibi nedenlerle Antalya Tabip Odası mekânına gidip gelmekte yaşanan zorlukların meslektaşlarımızın Oda çalışmalarına aktif olarak katılmalarının önünde engel oluşturduğunu biliyor, Antalya’daki bütün sağlık kurumu yöneticilerinden hekimlerin katılımı için kurumlarında yapacağımız toplantılarda kolaylaştırıcılık, hekimlerden de birimlerinde 2 ayda bir yapacağımız değerlendirme toplantılarına aktif katılımlarını TALEP EDİYORUZ.

Hekimlerin içinde yer aldıkları sağlık kuruluşlarından, bulundukları yerden Antalya Tabip Odası üretim süreçlerine doğrudan katılabilme ve Antalya Tabip Odası adına konuşabilme cesaret ve güveninin oluşturulmasına, yöneten yönetilen sınırlarının silinmesi ve her bir hekimin kendisini Antalya Tabip Odası’nın eşit ve söz sahibi bir üyesi olarak var etmesine ortam sağlayacağımıza DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ

4

Şiddeti bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediyor, korku ve güvensizlik duygusundan  güç aldığını, adaletsizlikten ve hoşgörüsüzlükten beslediğini, bir sorun çözme yöntemi olduğunda dalga dalga yayılarak çocukları, kadınları, giderek tüm toplumu hedef aldığını biliyoruz. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, bu sorunun sağlık alanına yansıması olarak değerlendiriyor, Sağlıkta Dönüşüm Programının eşitsizlikleri arttırarak adalet duygusunu   zedelediğini, daha da zedeleyeceğini biliyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttıracağından kaygı duyuyor; toplumdaki eşitsizliklerin giderilmesini, özgürlük, adalet ve hukukun egemen kılınmasını TALEP EDİYORUZ.

Sağlık kuruluşlarında hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı bir çalışma programı oluşturmak  için üzerimize düşeni yapmak konusunda çalışmak üzere; hastane-sağlık kuruluşu yönetimleri ve diğer meslek kuruluşları ile işbirliği içinde  hekim-hasta ilişkisinin arzu edilir ortam, çalışma koşullarında gerçekleşmesi için çaba harcamaya  ve sağlık hakkını savunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

5

Tıp fakültesine girişte, hekim adayı olmak açısından koşulların ve fırsatların eşit olmasını, tıp eğitiminin yetkin hekim yetiştirecek nitelikte olmasını, her düzeyde kamusal bir sorumlulukla/parasız verilmesini; özel dershane, özel tıp fakültesi gibi eşitsizliği arttıran seçeneklere sapmadan çalışkan, hekimliği insana hizmet için seçen, hekimlik mesleğini seven gençlerin seçilerek iyi birer hekim olarak yetiştirilmesini TALEP EDİYORUZ.

Bütün eğitim süreçlerinin parasız/kamusal bir sorumlulukla yerine getirilmesi talebini dile getiren, özel dershane gerçeğini eğitim sürecinin bir “vazgeçilmez”i olmaktan çıkartarak çocuklarımızı yaşama döndürecek ve fırsat eşitliği sağlamaya katkı sunacak çabaları yürekten desteklemeye, Tıpta Uzmanlık Sınavı dershanelerinin gereksizliğini her ortamda vurgulamaya ve işlevsiz kılmak için bir programı netleştirmeye ve takiben yürürlüğe koymaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

6

Türkiye’de yetkin bir sağlık insan gücü planlaması yapılmadığını biliyor, hiçbir yurttaşın ve hekimin işsiz olmasını kabul etmiyor, bu ülke insan gücünün ve diğer kaynaklarının boşa harcanmaması için (de) tam istihdamı savunuyor, sırf siyasal ve sayısal kaygılarla yeni-niteliksiz tıp fakülteleri açılmamasını, alınan öğrenci sayısının arttırılmamasını TALEP EDİYORUZ.

Bilimsel, yetkin, ülke gereksinimlerine uygun bir sağlık insan gücü planlaması çalışmasını yürütmek üzere ilgili bütün taraflarla işbirliğine açık olduğumuzu hatırlatıyor,  bu çalışmayı ortak olarak başlatmak için girişimde bulunmaya, belirlenen ilkeler ışığında bir takvim çerçevesinde 1 yıl içerisinde değerlendirmeyi sonlandırmaya, eğitim açısından desteklemeye ve iyileştirilmesine katkıda bulunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

7

Bu ülkenin bir yurttaşı olarak öğrenmeyi kolaylaştıran, haklara dair farkındalık yaratan ve bunlara saygılı olmayı öğreten demokratik, katılımcı ve ilmi, fikri, vicdanı hür bir üniversite ortamı içinde tıp eğitimi TALEP EDİYORUZ.

Üniversite ortamının ve eğitimin demokratikleşmesine katkıda bulunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

8

Topluma verilen sağlık hizmetinin iyileştirilmesinde ve sağlıkta eşitsizliklerin aşılmasında tıp eğitimine önemli rol düştüğüne inanan bir anlayışla tıp eğitiminin topluma dayalı bir eğitim olmasını TALEP EDİYORUZ.

Bu alandaki çabaları topluma karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyor, daha çok katkı sunmamıza olanak verilmesi durumunda bütün birikimimizle süreçte yer almaya, DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

9

Mevcut tıp fakülteleri arasında olanaklar ve hekim yetiştirme açısından asgari standardın farklı olduğunu biliyor, bu durumu hem hekim adayları hem de mezun olduklarında bu hekimlerden hizmet alma durumunda olan halk adına kabul edilmez buluyor, eşitsizliğin giderilmesi için işbirliği ve destek TALEP EDİYORUZ.

Mevcut tıp fakültelerini ölçütler belirleyerek değerlendirmek üzere bağımsız bir kurul oluşturmaya ve çözüm önerileri de içeren rapor hazırlamaya, DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

10

Öğretim üyeliğinin tam gün süren bir sorumluluk olduğunu biliyor, bu yönde bir zorunluluğun öğretim üyeliğine yakışır ekonomik-demokratik-özlük hakları bütününde düzenleme ve iyileştirmelerle yaşama geçirilmesini TALEP EDİYORUZ.

Bu yönde bir tartışma ve değerlendirme sürecinin aktif bir öznesi olmaya ve bu çalışmayı koordine etmeye, öğretim üyeliğinin bilimsel gelişmeleri yakından izlemesi, tıp ortamına aktarması, etik değerlere önem vermesi, hekim adayları ve asistanları için olumlu rol model olabilmesi için her türlü çabada bulunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

11

Tıp fakültesi eğitiminin hekim olma açısından bir “kök hücre” yetiştirme süreci olduğunu düşünüyor, eğitimin ülke gereksinimlerinden kopuk uzman yetiştirme yönelimli değil, genel pratisyenlik disiplinini özendirme temelinde olmasını, tıp fakültesini bitiren hekimlerin genel pratisyenliği tercih etmesi için ekonomik-sosyal haklar açısından desteklenmesini TALEP EDİYORUZ.

Türkiye’nin gereksinimlerine uygun, yetkin genel pratisyenleri Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü olarak yetiştirmeye tüm gücümüz ve birikimimizle devam etmeye,  bu amaçla ilgili tüm kuruluşlara işbirliği çağrımızı yinelemeye, süreci birlikte sürdürmeye DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

12

Tıpta Uzmanlık Sınavı dahil olmak üzere bütün sınav, akademik yükseltme, eğitici seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinin objektif, bilimsel, şeffaf, liyakata dayalı olmasını, hekimlerin yapboz’a dönen ve ne olacağı belirsiz süreçler yerine tanımlanmış bir süreçte “önlerini görmelerini”; Sağlık Bakanlığı’nın mezuniyet sonrası eğitim ve eğitici seçiminde YÖK ve TTB ile birlikte ihtiyaca denk düşen düzenleme ve adımları yerine getirmesini TALEP EDİYORUZ.

Bugüne dek hekim örgütünce sunulan yol gösterici-yapıcı yaklaşıma destek sunmaya, katılmaya, eşit düzeyde temsiliyetle katılınan her ortamda sürdürülmesine, sürecin hızlanması için çaba harcamaya, ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nce mesleğe/hekimlere ait özerk bir ölçme değerlendirme merkezinin kurulması çalışmalarına azami katkı sunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

13

Tıp fakültesini bitiren hekimlerin her coğrafyada ve mahrumiyet bölgesinde dil, din, ırk, cins, gelir durumu farkı gözetmeksizin hizmet vermesi gerektiğini biliyor, bunu aynı zamanda bir hakkımız ve sorumluluğumuz olarak görüyor, bu sürecin eşit ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için TTB ve sendikaların da eşit dahil olduğu, siyasal baskılardan uzak,  özerk bir irade ile gerçekleşmesi için düzenleme yapılmasını TALEP EDİYORUZ.

Mecburi hizmetin kaldırılmasıyla birlikte ülkenin her yerinde her hekimin eşit, adil, özendirici bir sistemde hizmet vermesi için üzerimize düşenleri yapmaya ve sorumluluk almaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

14

Sağlık hizmetlerinin birinci basamakta piyasa koşullarına açılması, terk edilmesi ve iş güvencesiz/sözleşmeli istihdam demek olan aile hekimliği sisteminin derhal durdurulmasını, sağlık ocaklarında ekip anlayışı içinde toplum katılımını öngören sağlık ocağı kurullarının işler ve sevk sisteminin zorunlu hale getirilmesini TALEP EDİYORUZ.

Engellerin, rekabet ortamının kaldırılması, dayanışmacı-ekip anlayışının desteklenmesiyle eş zamanlı olarak,  bir geriye dönüşü değil, bütün Türkiye ölçeğinde dün olandan daha da iyisini ve gelişkinini oluşturmak için sağlık ocaklarında olağanüstü bir çabanın derhal ateşleyicisi olmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ

15

Bir hekim ve yurttaş olarak sağlık hizmetine ulaşılmasının önündeki bütün engellerin kaldırılarak herkesin bilimsel açıdan gereksinimi olan nitelikli sağlık hizmetlerine kavuşabilmesi anlamında “Ücretsiz Sağlık İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli” talebini yürekten destekliyor, “kaynak olmadığı için başka çözüm yok” denilerek halkın prim ödemesine dayalı ek vergi anlamına gelen, katkı payını öngören Genel Sağlık Sigortası gibi finans seçeneklerine karşı çıkıyor, bu yöndeki düzenlemelerin durdurulmasını zorunlu görüyor; ülke kaynaklarına IMF gibi kuruluşlara “borç ödeme” adı altında el konmasını kabul etmiyor, bu nedenle standa-by anlaşmasının iptalini TALEP EDİYORUZ.

Sermayeyi, rant gelirlerini vergilendirerek vergi adaleti sağlayacak, sağlığa kaynağı bu yolla toplanan vergilerle oluşan genel bütçeden karşılayacak, halkın sırtındaki dolaylı vergi yükünü en aza indirerek hafifletip sağlığına doğrudan katkıda bulunacak her hükümeti alkışlamaya, bu uygulamalarını savunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

16

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarını etik dışı tutumlara yönlendiren performans gibi adaletsiz uygulamalar yerine ekip içerisinde adil bir ücretlendirme ve ödüllendirme sisteminin iyi kamu yönetim anlayışı ile düzenlenmesini, yoksulluk sınırının üzerinde (bugün için en az 1000 YTL) bir asgari ücret belirlenmesini, ortalama olarak bir hekimin emekliliğe yansıyan ücretinin asgari ücretin 4 katı olmasını TALEP EDİYORUZ.

Hekim ve diğer sağlık çalışanları için adil bir ödüllendirme, değerlendirme sisteminin kurulması ve bu düzenlemelerin bütün toplumda ve ekip içerisinde adalet duygusunu pekiştirerek yapılmasında üzerimize düşen her türlü çabaya TTB ve sendikalarımızla birlikte katılmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

17

Sağlık çalışanlarının -diğer çalışanlarla birlikte- grevli-toplu sözleşmeli bir çalışma ortamında, tam süre çalışması gerektiğini biliyor, taşeron/sözleşmeli/geçici çalışma gibi uygulamalara, hastanelerin işletmeleştirilmesine, hizmet satın alınmasına son verilerek, tek bir çalışma rejiminde ve tek bir ücretlendirme sistemiyle istihdamımızı TALEP EDİYORUZ.

Sağlık çalışanları arasında ekip çalışması ve dayanışma duygusunun hakim olduğu bir ortamın yaratılması için üzerimize düşeni yapmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

18

Kamu hastanelerini adım adım devlet işletmesine dönüştürülmesi sürecinin son aşamasını oluşturan Kamu Hastane Birlikleri adı altında sağlık işletmeleri haline getirilmesi politikalarına son verilerek, insanların sağlık kuruluşlarından vatandaşlık hakkı temelinde sağlık hizmetlerine kamusal ortamda ve kamu sağlık görevlileri eliyle ulaşmasını TALEP EDİYORUZ.

Hastanelerin kamusal sağlık kuruluşları olarak hekimler ve diğer sağlık çalışanları dahil olmak üzere tüm çalışanların hastane yönetimine katıldığı, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanların tek bir personel rejimi altında kamu güvencesi içinde çalıştığı ve hastanelerin hastaların güven duygusu içinde gönül rahatlığı ile gelebileceği mekânlar olması doğrultusunda üzerimize düşenleri DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak yapmaya SÖZ VERİYORUZ.

19

Hastaneler başta olmak üzere bütün sağlık kurumlarında demokratik ortamın oluşturulmasını, sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez yönetici tutumlarının bir “idare” tavrı olarak desteklenmemesini, terk edilmesini; başhekimlerin-sağlık yöneticilerinin seçimle işbaşına gelmesini TALEP EDİYORUZ.

Sağlık kurumlarının demokratikleştirilmesi yönündeki düzenlemelere gerek örgütlü yapılarımız gerekse de birey olarak katkı sunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

20

Hekimlerin aldıkları eğitime, ait oldukları disipline/yetkinlik alanlarına karşılık gelen yetki ve sorumlulukla hizmet vermeleri gerektiğini biliyor, hekim bağımsızlığına, tedavi süreci dahil etik karar verme özgürlüğüne “sağlıkta tasarruf” yada dayanaksız başka gerekçelerle idare, ilaç ve tıbbi ürün firmalarının müdahale anlamı taşıyan her türlü uygulamasını red ediyor, bu anlamda BUT vb. düzenlemelerle sosyal güvenlik kuruluşlarının, özel sigorta sistemlerinin “reçete sınırlamaları” başta olmak üzere hekimlik uygulamamızı kısıtlamamasını TALEP EDİYORUZ.

Bilimsel ve halkın hizmete ulaşmasını kolaylaştıran her düzenlemenin hazırlığında yer almaya, tıbbi endüstri ile etik dışı ilişkilerin önlenerek mesleğin özgür, bilimsel, hasta-toplum sağlığı öncelikli yapılması için daha çok çaba harcamaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

21

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında TTB’nin eğitim başta olmak üzere yıllardır üstlendiği sorumluluklarına yakışan bir şekilde desteklenmesini ve bu alanın hekimlikle ilgili yaptırımlarda hekim bağımsızlığına özen gösteren düzenlemelerine saygı gösterilmesini TALEP EDİYORUZ.

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğinin sağlıklı bir toplum oluşmasındaki öneminin farkında olarak işçi sağlığı dışında hiçbir faktörün göz önüne alınmaması için hekimlerin özlük haklarının meslek örgütünün koruması altında ve eğitim süreçlerinin de üniversitelerle işbirliği içerisinde özenle yürütülmesine DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

22

Sağlık çalışanlarının sağlığına diğer işkollarındaki çalışanlar için olması gerektiği gibi özen gösterilmesi gerektiğini biliyor, yaygın görüş olan “onlar zaten sağlıkçı” yaklaşımını ihmalkârlık olarak değerlendiriyor, bütün sağlık kuruluşlarında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Birimleri kurulması için gerekli yönetmelik vb. düzenlemelerin derhal yapılmasını TALEP EDİYORUZ.

Sağlık çalışanlarının sağlığı alanında yönetmelik hazırlanmasına ve ilgili Bakanlıklara iletilmesine, sağlık kurumlarının risklerinin saptanması için bir eğitim sürecini başlatmaya, sağlık çalışanlarıyla birlikte riskleri saptamaya ve işyeri sağlık birimlerinin kurulmasına aktif olarak katılmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

23

Hekimleri tüketen aşırı çalışma temposu ve yoğunluğunun yanı sıra abartılı nöbet sürelerinin kısıtlanmasını, 24 saatlik nöbetlerden sonra zorunlu olarak çalışmanın engellenmesini, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesini ve nöbetler dahil toplam haftalık çalışma süresinin 56 saati geçmemek üzere düzenleme yapılmasını hem bir hekim hem bir hasta hakkı olarak TALEP EDİYORUZ.

Hekimin hastasına gereken yeterli zamanı ayırması, hekim-hasta ilişkisine yakışan ortam ve özende yürütülmesi için üzerimize düşenleri asli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle yapmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

24

Henüz tıp öğrencisi olan meslektaş adaylarımızı ve asistanlık dönemindeki meslektaşlarımızın ‘asli işleri’nin eğitimleri olduğunun kabulünü, diğer bütün sorumluluklarına dair onlardan beklentilerin bunun önüne geçmemesini, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini, yönetime katılım/temsil edilmelerinin sağlanmasını, ekonomik-demokratik-özlük haklarının iyileştirilmesini TALEP EDİYORUZ.

“Aynı sıralardan” geçtiğimiz için sorunlarını sorunlarımız olarak hissetmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmada daha duyarlı ve etkin olmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

25

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının çalışma ve özlük haklarında, dolayısıyla yaşam koşullarında düzeltme ve iyileştirme yapmadan, hata kaynaklarını azaltmaya yönelik önlemleri kamusal bir sorumlulukla almadan, hekim-hasta ilişkisini bir hasım ilişkisine dönüştüren “malpraktis yasası” gibi hekim hatalarından para kazanma ve özel sigorta şirketlerine para aktarma düzenlemelerini red ediyor, bu tür yasaların yol açtığı çekinik tıp uygulamaları ile hastaların mağduriyetine ve hekim-hasta ilişkisini tahrip edecek çabalara girilmemesini TALEP EDİYORUZ.

Hekim hatalarının azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri her sağlık kuruluşu için o birimde çalışanlarla birlikte belirlemeye ve gereği yapılmak üzere yetkililere ileterek süreci aktif izlemeye DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

26

Bütün toplumun sağlık hakkı temelinde sürekli mesleki gelişim sürecinin kamusal bir sorumlulukla yerine getirilmesini, hekimlerin tıbbi endüstrinin insafına ve etik dışı uygulamalara terk edilmemesini TALEP EDİYORUZ.

Sürekli eğitim etkinliklerinin hem bilimsel hem de etik açıdan nitelikli, adil, eşit gerçekleşmesi için TTB’nin kredilendirme sistemi ile müdahalesini daha aktif hale getirmesine destek vermeye, kamunun sorumluluk üstleneceği bir sistemi savunmaya ve ısrarla talep etmeye DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

27

Emekli hekimlerin başta sağlık kuruluşları olmak üzere hak ettikleri saygı, özen ve kolay hizmete ulaşma olanaklarının yaratılması için meslektaşlarımızca uygulamaya konan mütevazi çabaların idari olarak engellenmemesini, desteklenmesini TALEP EDİYORUZ.

Herkesin sağlık hizmeti alırken insan olarak saygı görmesi gerektiğini biliyor, emekli meslektaşlarımız için zaman zaman öncelik tanıma çabalarımızın toplumca anlayışla karşılanacağına inanarak onlara yardımcı olmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

28

Türkiye’nin bir “deprem ülkesi” olduğu gerçeğinden hareketle, beklenen Marmara depremi başta olmak üzere, toplumu ve en fazla biz sağlıkçıları çaresizlik duygusuna sürükleyecek an’ların yaşanmaması için, yıllardır ihmal edilen önlemlerin kamusal bir anlayışla bir an önce alınmasını TALEP EDİYORUZ.

Olağanüstü koşullarda sağlık hizmetlerinin önlemler ve hazırlık çalışmalarında -olağanüstü bir durum istemesek de başımıza geldiğinde- hemen her türlü çabayı harcamaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

29

Antalya’da doğa, hava, su, toprak ile barışık olmayan, kar hırsının sonucu sorumsuzca kirleterek sağlığımızı bozan bütün girişimlerin durdurulmasını TALEP EDİYORUZ.

Sağlıklı yaşam için temiz ve yaşanır bir çevrenin önemini bilmemize karşın gereğini yapma konusunda daha duyarlı olmaya, çevre ve sağlık eğitimi çalışmalarında daha çok yer almaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

30

Türkiye’nin sağlık alanında ilaç ve aşı başta olmak üzere kendine yeterli hale gelmesi için olanakların seferber edilmesini TALEP EDİYORUZ.

Temel ilaç listesinin güncellenmesi, toplu alım, jenerik uygulama, akılcı ilaç kullanımı, gereksiz teknoloji kullanımının engellenmesi öncelikli olmak üzere duyarlılık yaratmaya, protokoller geliştirmeye, uygulanması için çaba harcamaya ve gündelik hekimlik pratiğinde kullanılır kılmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

31

Bir hekim olarak insanların sağlıklarını kaybetmelerinde işsizlik, kötü barınma ve beslenmenin belirleyici yerini biliyor ve bir ilk adım olarak asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını TALEP EDİYORUZ.

Tam istihdamı hedefleyen, insanların sağlıklı konutta yaşamasını kamusal bir sorumluluk olarak gören uygulamaları savunmaya, ayrıca bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin dışa bağımlı olmasını ve genetiği değiştirilmiş gıdalarla beslenme utancını yaşamamamız için alınacak önlem ve çabaları sonuna kadar desteklemeye DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

32

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada savaşın en önde gelen halk sağlığı sorunu olduğunu biliyor ve görüyor, barışın; laik, demokratik, bağımsız, özgür, insan haklarına saygılı bir Türkiye/bölge ve dünyada, sağlıklı, eğitimli, mutlu, özgür iradeli insanlarla mümkün olduğu bilinciyle, silahlanma harcamalarının azaltılmasını, NATO-ABD talepleriyle davranılmamasını, kaynakların sağlığa-eğitime ayrılmasını ve arttırılmasını, şiddetin hiçbir sorunun çözümünde değil kullanmak, düşünülmemesini TALEP EDİYORUZ.

Her yerde ve her zaman silaha, savaşa, kan dökülmesine, öz olarak militarizme, gericiliğe, bağnazlığa, anti-demokratik uygulamalara, ABD-AB gibi sermaye odaklı ülke-birlik vb. çıkarların uydusu olmaya dönük politikalara ve yakın tarihimizin yüz karası ve çalışanlara karşı her türlü olumsuzluğun perçinlenmesi için zemin oluşturan 12 Eylül dönemi ile hesaplaşarak Türkiye’nin özgürleşmesine katkı sunmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın