Yıkıma Son Verin

Antalya Çağdaş Hekimler > Yıkıma Son Verin

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Girişimi  “Tıp Eğitiminde ve Sağlıkta Yıkıma Son Verin”  talebi ile eylem yaptı.

 

Öğlen saatlerinde Akdeniz Üniversitesi A Blok önünde toplanan yüzlerce sağlık emekçisine tıp fakültesi öğrencileride destek verdi. “Çok Ses Tek Yürek Bu Bilek Bükülmeyecek” “Parasız Eğitim Parasız Sağlık” “Hastaneler Halkındır Satılamaz” “AKP Sağlığa Zararlıdır” sloganlarının atıldığı eylemde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Girişimi  adına basın açıklamasını Prof.Dr.Nursel Şahin okudu.

Sağlıkta Dönüşüm” adı altında yaşanan  “yıkım”ın, 2011 yılında birbiri ardına gelen yasal düzenlemelerle artarak sürdüğünü ifade eden Prof.Dr.Nursel Şahin “Bu düzenlemelerin sonuçları, tıp eğitimi ve sağlıkta yıkımın boyutlarını göstermektedir.” dedi.

“Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öğrencileri ve sağlık çalışanları olarak; Performans sistemiyle hastaları “puan”a, hastaneleri “kậr amaçlı işletmelere” dönüştüren,  hekim-hasta ilişkisini ticarileştiren, Hekimler arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, Hekimlik uygulamalarını değersizleştiren, mesleki özerkliği ortadan kaldıran, Sağlık çalışanlarına güvencesiz, kuralsız, sözleşmeli çalışma sistemini dayatan, Öğretim üyelerinin sağlık hizmeti sunmalarını ve uygulamalı eğitim yapmalarını, tıp öğrencileri ve asistan hekimlerin eğitim almalarını engelleyen tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz” diyen Prof.Dr.Şahin, “Bu gidişe “dur” demek için  “dalgaların gücü sürekliliğindedir” anlayışından hareketle bu günkü basın açıklamamızı, yeni bir eylemlilik sürecinin başlangıcı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

23 Kasım 2011 Çarşamba gününden itibaren her gün 12.30-13.00 saatleri arasında A Blok önünde buluşarak sağlıkta yıkım sürecinde tıp fakültelerinin durumu ile ilgili hastaları bilgilendirmeye yönelik el ilanlarını dağıtacaklarının altını çizen Prof.Dr.Şahin “TIP EĞİTİMİ VE SAĞLIKTA YIKIMA KARŞI 22 KASIM’DA GöREVDEYİZ” diyerek bir günlük uyarı eylemini gerçekleştirmekte olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi’nin eylemi başta olmak üzere, yurdun değişik yerlerinde farklı eylemlerle ses veren tıp fakültelerine destek selamlarımızı gönderiyoruz.” dedi.

Basın Açıklamasının ardından sloganlarla hastane içinde dolaşan sağlık emekçileri Atrium içinde tekrar toplanarak eylemlerini sürdürdüler.

 

TIP EĞİTİMİNDE VE SAĞLIKTA YIKIMA

SON VERİN!

Değerli Basın Emekçileri

2003 yılından beri uygulanan IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü kaynaklı Sağlıkta Dönüşüm Politikaları kaçınılmaz olarak toplum sağlığında ve tıp eğitiminde ciddi yaralar açmıştır. “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında yaşanan bu “yıkım”, 2011 yılında birbiri ardına gelen yasal düzenlemelerle artarak sürmektedir. Bu düzenlemelerin sonuçları, tıp eğitimi ve sağlıkta yıkımın boyutlarını göstermektedir:

•Tıp fakültelerinde, hastaların müşteri olarak görüldüğü, nitelikli hizmet yerine çok sayıda hasta bakılarak döner sermaye gelirlerinin arttırılmasının hedeflendiği performans sistemine geçilmiştir.

•Üniversite hastanelerinin “birlikte kullanım” adı altında Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinin yasal koşulları kararname marifetiyle oluşturulmuştur.

•Kamu Hastane Birlikleri yoluyla, üniversite hastanelerinin de içinde bulunduğu tüm hastaneler, kậr amaçlı işletmelere dönüştürülmektedir.

•Tıp fakülteleri işlevsizleştirilmekte, tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin eğitim almaları engellenmektedir.

•Öğretim üyeleri eğitim veremez, hasta bakamaz, araştırma yapamaz; kısaca mesleğini uygulayamaz duruma getirilmektedir.

•Öğretim üyeleri üniversite kadrolarından uzaklaştırılarak sözleşmeli çalışma sistemine geçmeye zorlanmaktadır.

•Sağlık çalışanlarına düşük ücretlerle, güvencesiz, sözleşmeli çalışma şartı getirilmektedir.

Hızla uygulamaya geçirilen yasal düzenlemelerin son halkası olan ve 2 Kasım 2011 tarihinde gece yarısı çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresi yürürlükten kaldırılarak meslek örgütümüzün işlevsizleştirilmesi girişimlerine bir yenisi eklenmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öğrencileri ve sağlık çalışanları olarak;

•Performans sistemiyle hastaları “puan”a, hastaneleri “kậr amaçlı işletmelere” dönüştüren,  hekim-hasta ilişkisini ticarileştiren,

•Hekimler arasında dayanışma yerine rekabete yol açan,

•Hekimlik uygulamalarını değersizleştiren, mesleki özerkliği ortadan kaldıran,

•Sağlık çalışanlarına güvencesiz, kuralsız, sözleşmeli çalışma sistemini dayatan,

•Öğretim üyelerinin sağlık hizmeti sunmalarını ve uygulamalı eğitim yapmalarını, tıp öğrencileri ve asistan hekimlerin eğitim almalarını engelleyen tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyor;

•Eğitim ve bilimsel araştırmanın yapılabildiği, hasta bakım hizmetlerinin yeterli süre ayrılarak “iyi hekimlik değerleri” çerçevesinde nitelikli düzeyde sunulabildiği,

•Özlük haklarımızın tanındığı ve emeğimizin karşılığının çalışma barışı gözetilerek maaş olarak ödendiği,

•İş güvencesi ve akademik özgürlüğün sağlandığı,

•Tıp Fakülteleri Hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliğinin korunduğu,

•Kamuoyu ve hastalar nezdinde hekimleri, sağlık çalışanlarını küçük düşürücü tutum ve söylemlerden vazgeçildiği, sağlık kurumlarının şiddetten arındırıldığı,

•Meslek Örgütümüzün hekimlik ve sağlık uygulamalarına ilişkin süreçlerde işlevsizleştirilmediği ve muhatap alındığı;

“Tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesinin sağlandığı” bir ortamda çalışmak istiyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öğrencileri ve sağlık çalışanları olarak yetkilileri gerekli düzenlemeleri yapmak üzere göreve çağırıyoruz.

“TIP EĞİTİMİ VE SAĞLIKTA YIKIMA KARŞI 22 KASIM’DA GöREVDEYİZ” diyerek bir günlük uyarı eylemini gerçekleştirmekte olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi’nin eylemi başta olmak üzere, yurdun değişik yerlerinde farklı eylemlerle ses veren tıp fakültelerine destek selamlarımızı gönderiyoruz.

Bu gidişe “dur” demek için  “dalgaların gücü sürekliliğindedir” anlayışından hareketle bu günkü basın açıklamamızı, yeni bir eylemlilik sürecinin başlangıcı olarak görüyor; yarından başlayarak her gün Hastanemiz A Blok önünde saat 12.30-13.00 arasında toplanarak Sağlıkta Dönüşüm Programının toplumun sağlığında ortaya çıkaracağı yıkım konusunda halkı bilgilendirmeye yönelik bildiriler dağıtacağımızı duyuruyoruz.

Basın Açıklamamızı destekleyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Asistan ve Uzman Hekimlerine, SES Antalya Şubesi ve Dev-Sağlık İş Antalya Şubesi üyesi çalışma arkadaşlarımıza, Antalya Tabip Odası’na ve katılımınız için sizlere teşekkür ederiz.  22 Kasım 2011.

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Girişimi

 

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın