Akademik Özgürlük Baskı Altına Alınamaz!

Antalya Çağdaş Hekimler > Akademik Özgürlük Baskı Altına Alınamaz!

Türk Tabipleri Birliği, Antalya Tabip Odası ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

akademik özgürlük ve düşünce özgürlüğüne yönelik olarak verilmiş olan cezaya karşı, İlker Belek’in açtığı dava dolayısıyla Antalya Adliyesi İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek, ile dayanışmak amacıyla çok sayıda örgütün katıldığı basın açıklaması Antalya Adliyesi İdari Mahkemeleri önünde yapıldı.

TTB Mekez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan yaptığı açıklamada ”Türk Tabipleri Birliği ve Antalya Tabip Odası olarak, Antalya Tabip Odası üyemiz Doç. Dr. İlker Belek’e yönelik saldırıları ve hukuk dışı uygulamaları kınıyor, YÖK ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü yaptıkları yanlışı bir an önce düzeltmeye davet ediyoruz.” dedi.

TTB ve ATO adına hazırlanan ortak basın metnini ise TTB Genel Sekreteri Dr.Bayazit İlhan, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği adına ise basın açıklamasını Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Ulutürk okudu.

Açıklamaya Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr.Bülent Nazım Yılmaz, Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Can Ertürk, SES Eskişehir Şube Başkanı Dr.Birtürk Özkavak, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Av. Münip Ermiş, Halkevi GYK üyesi Kutay Meriç, A.Ü Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr.Hilmi Uysal, Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şube Başkanı Nusret Gürgöz, ÖDP İl Antalya İl Başkanı Zeynel Ergen, KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Mustafa Ayar, SES Şube Başkanı Mustafa Kılınç, Tarım Orkam Sen Şube Başkanı, Metin İlgenci, Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin Sönmez ,TKP Antalya İl Örgütü yönecileri başta olmak üzere bu örgütlerin yönetici ve üyeleri destek verdi.

 

Öğretim Üyelerini Cezalandırıp, Gericiliğin Önünü Açarak Üniversiteleri ve Ülkeyi Özgürleştiremezsiniz

Toplumsal özgürlükler sağlanmadan bireyin özgürlüğünden, özgürleşmesinden bahsedilemez. İfade özgürlüğünün bulunmadığı bir toplumda akademik özgürlük de olmaz.

Türkiye’de uzun bir süredir suskun bir toplum, yurttaş kimliği taşımayan tek tip insan yaratabilmek için Hükümet her yolu deniyor. Bazı alanlarda yargı yoluyla, bazı alanlarda tehditlerle, bazı alanlarda kolluk güçleriyle, bazı alanlarda dışlayarak bu hedefe ulaşmaya çalışıyor. Hükümet, Diyanet, YÖK de dahil Devletin hemen bütün kurumlarını bunun için seferber etmiş durumda. Ortaya çıkan rezaletlerden en küçük bir utanma, sıkılma, geri adım atma vb. eğilimleri görmek maalesef mümkün değil.

Bu olaylardan bir tanesi de Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanmaktadır. Doç. Dr. İlker Belek’in, öğrencileriyle hekimlik değer ve ilkelerini tartışması, görüşlerini paylaşması YÖK’ün talimatıyla, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yasaklanmıştır.

Doç. Dr. İlker Belek Üniversitesinin Giysi Yönergesi’ni uygulamaya çalıştığı için disiplin cezası ile cezalandırılmıştır. Mevzuatın uygulanmasını bile suç sayan YÖK ve Rektörlük, akademik özgürlükler yerine Hükümet’in memurluğunu tercih etmişlerdir. 

Dr. İlker Belek’in yanında benzer biçimde değişik gerekçelerle soruşturma geçirerek akademik özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılan pek çok öğretim üyesi bulunmaktadır. Böylesi bir tarzla öğretim üyelerini cezalandırmak üniversitelerimiz ve Türkiye Sağlık ortamını gericiliğe teslim etmek anlamına gelmektedir. Üniversitelerimizin bilimsel düzeyini artırmaya ya da Türkiye’de sağlığın geliştirilmesine hiçbir yararı bulunmayan bu uygulamaları kabul etmiyoruz. 

Bilinmelidir ki bu ülkede öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla, sağlık emekçileriyle, işçisiyle, yoksuluyla, köylüsüyle özgürlükleri için demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partileriyle örgütlü mücadeleyi yürüten, asla teslim olmayacak milyonlar yaşamaya devam ediyor. Her türlü sansüre karşın, sesimizi hem birbirimizle hem de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki, üniversite öğrencilerinin özgürlüğü de öncelikle üniversiteye ulaşmadaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla başlayıp, eğitim vb. nedenle alınan harç ve her türlü parasal ödemenin kaldırılmasıyla birlikte, bütün öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım, sosyal ve kültürel faaliyetler vb. gereksinimlerinin parasız ve kamusal olarak karşılanması ile sağlanabilir. Üniversite öğrenciliği bu uygulama ile temel alandaki eşitsizliklerin yok edilmesinden sonra özgürleşebilir. Toplum özgür değilse, öğretim elemanları, öğretim elemanları özgür değilse öğrenciler özgür olamazlar.

Türk Tabipleri Birliği ve Antalya Tabip Odası olarak, Antalya Tabip Odası üyemiz Doç. Dr. İlker Belek’e yönelik saldırıları ve hukuk dışı uygulamaları kınıyor, YÖK ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü yaptıkları yanlışı bir an önce düzeltmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Antalya Tabip Odası

 

ÜNİVERSİTEDE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK BASKI ALTINA ALINAMAZ!

Üniversiteler özerk, demokratik yapıları ve bilimin merkezi olma konumları nedeniyle özgür tartışma ortamları olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte demokratik hukuk devleti anlayışı, değerleri korumaya alan hukuk sisteminin güvencesini yaratır. Birçok hukuksal metinle birlikte ülkemizdeki hukuksal hiyerarşi içindeki en üst kurum olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile de dini simge kabul edilen türbanın, üniversitelerde kullanımı yasaklanmış ve bu yasaklamanın eğitim özgürlüğünü kısıtlamadığı belirtilmiştir. Tüm bunlarla birlikte hekimlik mesleğinin evrensel kabul görmüş en temel etik ilkelerinden birisi de hekimin hastaları arasında ayrımcılık yapmamasıdır. Söz konusu bu mesleki değerin yaşama geçirilebilmesi ise hekimin hastası karşısında tamamen yüksüz olabilmesi ile olanaklıdır.

Ancak tüm bunlara karşın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker BELEK, özgür bilim ortamı olması gereken üniversitesinde dersine dini simgeleri kullanarak gelmiş öğrencilerine hukukun emrettiği kuralları hatırlattığı, bu kıyafet tarzının hekimliğin mesleki değerleri ile örtüşmediğini belirttiği, öğrencilerini düşünmeye, sorgulamaya sevk ettiği için soruşturulmuş ve cezalandırılmıştır. Kısaca ayrımcılığa karşı olduğu için tartışan öğretim bir üyesi, ayrımcılık yapmakla suçlanmış ve cezalandırılmıştır.

Bu yaşanan Akdeniz Üniversitesinde tek olay da değildir. Birçok fakültede öğretim elemanları, hatta bir anabilim dalı topyekûn soruşturulmuş, Prof. Dr. Gülser Kayır ise halen soruşturulmaktadır. Anlaşılıyor ki Doç Dr. İlker Belek üniversite öğretim elemanlarına ihtar olması amacıyla cezalandırılmıştır.

Söz konusu ceza öğretim elemanlarının ve bunun sonucu olarak üniversitelerin susturulması, özgür tartışma ortamlarının ortadan kaldırılması, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerinden uzaklaştırılarak farklı şekillenmesi istemlerinin hayata geçirilmesi çabalarının getirisidir. Üniversitelerde fiili durum yaratılıp dini simgelerin kullanılmasının önünü açarak öğrencileri ile karşı karşıya bırakılan öğretim elemanları, şimdi de cezalandırılma baskısı ile susturulmak istenmektedir. Tüm bunlar kabul edilemez yaklaşımlardır ve bizler de kabul etmiyoruz.

Üniversite yönetimleri, siyasal iktidarların isteklerinin değil, akademik değerlerin savunucuları olmalıdırlar; sorgulayıcı düşüncenin geliştirilmesini desteklemekle yükümlüdürler; bulundukları konum gereği çifte standart oluşmasını engellemek için akademisyenleri öğrenci ile karşı karşıya getirecek çözümsüzlük süreçlerini değil, var olan düzenlemelerin uygulanmasını sağlamalıdırlar.

Bizler akademik özgürlüğümüze, mesleki değerlerimize sahip çıkmak ve bunları savunan meslektaşımız Doç. Dr. İlker BELEK’le dayanışmak için toplanmış bulunuyoruz. Yaşanan adaletsiz ortam ve cezalandırmanın yine hukuk tarafından düzeltilmesi için yapılacak başvuruda Doç. Dr. İlker BELEK ile birlikte müdahil olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Hiçbir baskı ortamı üniversiteleri susturamayacak, laik yapısını değiştiremeyecektir!

Buraya gelerek üyemize ve mücadelemize destek olan başta TTB olmak üzere tüm siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü ve derneklere de teşekkür ederiz.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ

 

 

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın