….Bu Ülke Bizimdir….

Antalya Çağdaş Hekimler > ….Bu Ülke Bizimdir….

FERMAN Dünya Bankası’nın, IMF’nin ve de AKP Hükümetinin ise BU ÜLKE BİZİMDİR..

 

Bütün dünyada küreselleşme adı altında, sermayenin önündeki sınırların kaldırıldığı, tüm dünya kaynaklarının sömürüldüğü, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi insanlık adına kazanılmış ne varsa “kar alanı” haline dönüştürüldüğü bir süreçteyiz.

Ülkemizde de AKP Hükümeti sağlık alanından eğitime, adaletten mimariye, üniversitelerden gecekondu mahallelerine kadar her alanı zapturapt altına almaya sermayenin IMF ve Dünya Bankası’nın rantiye çevresinin/yandaşlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemeye çalışıyor.

Ülkemizde ve neo-liberal politikaların hegemonyasının oluşturulmasında önemli bir işlev gören AKP, sağlık hizmetlerinin tamamen piyasalaştırılması ulusal/uluslar arası tekellerin sağlık sektöründe egemen olması amacıyla var gücüyle çabalıyor.

Tekelci-piyasacı AKP, hekimleri birer maliyet unsuru olarak algılamakta ve hekim emeğinin ucuzlatılması, iş güvencesinin tamamen ortadan kaldırılması için başta “Tam Gün Yasası” olmak üzere saldırılarını sürdürüyor.

Hekimlere yönelik saygısız hürmetsiz, değer bilmez tutumlar bilinçli ve sistemli olarak gündelik popülist politika haline getirildi.

Hekimler yarın ne olacağını bilemez durumda.

İyi ve nitelikli hekimlik yapmak gittikçe zorlaşmakta.

Gelecek belirsizleştiriliyor, umutsuzluk arttırılıyor tam bir çaresizlik ve teslimiyet hakim kılınmak isteniyor.

Değerli Meslektaşımız

Sağlık alanı AKP Hükümeti eli ile yürütülen Sağlıkta Yıkım Programı ile son yıllarda tam bir kaosa sürüklenmiş durumda.

Şimdi tamda sağlık ortamının neden ve nasıl bu hale getirildiğini, hekimlerin sorunlarının ana nedeninin ne olduğunu doğru anlamak ve bunlara karşı hekimlerle birlikte etkili bir mücadele yürütmek zamanıdır.

Şimdi tamda etkin, demokratik, katılımcı, mücadeleci ve bağımsız bir Antalya Tabip Odası’nı oluşturma zamanıdır

Şimdi tamda Antalya Tabip Odası’nın hekimlerle birlikte, hekimlik değerlerimiz ışığında yönetilmesinin zamanıdır.

Şimdi tam da her birimizin tarihsel sorumluluğunu gereğini yetirme zamanıdır.

Değerli Meslektaşımız

Yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik, geçim sıkıntısı, eşitsizlik, adaletsizlik, sömürü, ….gibi ülkemizin/ insanlarımızın temel sorunları aynı zamanda biz hekimlerinde en temel sorunlarıdır.

Bağımsızlık, antiemperyalistlik, piyasacılığa karşı kamuculuk, dinci gericiliğe karşı özgürlükçü laiklik, aydınlanmacılık, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, emek, insan hakları, demokrasi,  barış, eşitlik ve gönüllülük temelinde bir arada yaşam,…… gibi en önemli değerlerde aynı zamanda biz hekimlerin en önemli değerleridir.

Değerli Meslektaşımız

IMF, Dünya Bankası,.. vb uluslar arası sermaye kuruluşlarınca hazırlanan ve AKP Hükümeti tarafından yürütülen sağlıkta yıkım programı, mesleğimize iş güvencemize geleceğimize karşı yürütülen büyük bir saldırıdır.

Yürütülen olağanüstü mücadeleye rağmen Sağlıkta Dönüşüm Programı başlığı adı altında şu ana kadar bir dizi yasa yönetmelik ve yönerge yaşama geçirildi/geçiriliyor. Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girdi. Aile Hekimliği pilot olarak 39 ilde uygulanıyor, Tamgün yasası çıkarıldı. Kamu Hastane Birlikleri yasası çıkarılmaya hazırlanılıyor. Özelleştirme ve taşeronlaştırma ise sağlığın her kademesinde de tüm hızıyla sürdürülüyor.

Bu düzenlemelerin tamamı Dünya Bankası’nın Kasım 2002 seçimlerinden birkaç ay önce yayınladığı Türkiye Raporu’nun tıpa tıp tercümesi. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi isimli kitapçığın önsözünde de; raporun hazırlanmasında Dünya Bankası uzmanlarının katkıları saklanmıyor. Ayrıca, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Kamu Yönetimi Temel Yasası, Yerel Yönetimler Yasası ve benzerlerini büyük bir yapboz’un parçalarını oluşturduğu da belirtiliyor.

Bu oyun tamamlandığında ülkemize şah denilecektir. Fotoğrafın tamamı incelenmez, oynanmakta olan oyunun ileri hamleleri görülemezse, İyi Hekimlikten de söz edilemez, Bağımsızlıktan da. Eşitlikten de söz edilemez, Özgürlükten de.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER olarak, ülkemizin sağlık ortamına yapılan bu kalkışmayı hekimlerin yan yana durma nedenlerinden biri, hatta en önemlisi sayıyoruz.

Bu oyunda şah denecekse, bizde hep birlikte FERMAN Dünya Bankası’nın, IMF’nin ve de AKP Hükümetinin ise BU ÜLKE BİZİMDİR... diyoruz…

ÇAĞDAŞ HEKİMLER olarak dünyamızın, ülkemizin, insanımızın ve hekimlerimizin içinde bulunduğu bu günkü koşullarda, bir hekime, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü ve büyüklüğünün farkındayız.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER olarak, sağlık alanında günden güne ağırlaşan koşullara karşı hekimlik onurumuzu birlikte korumak, mesleki geleceğimize sahip çıkmak, rekabet yerine meslektaşça dayanışmak, emeğimizin karşılığını almak, yaşanan sorunlara birlikte çözüm önerileri üretilmek ve mücadele etmek için göreve hazırız sizi de göreve çağırıyoruz.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER‘in sağlık alanındaki hedefi, herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve tüm sağlık çalışanları için, emeklerinin karşılığını alabildikleri, her türlü baskı ve ayrımcılıktan uzak, insana yakışır bir çalışma ortamının yaratılmasıdır.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER sağlık ortamında yaratılan kaosun her noktasında her türlü iktidar odağından bağımsız bir tarzda, hekimler için ve hekimler ile birlikte itirazlarını tüm meşru yollarla ortaya koyma, mücadele etme, çözüm üretme ve  ‘Karanlığa Karşı Beyaz Duruş’ sergileme kararlılığındadır. Elbette hep birlikte.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın