Talep Ediyoruz SÖZ VERİYORUZ

Antalya Çağdaş Hekimler > Talep Ediyoruz SÖZ VERİYORUZ

Antalya Tabip Odası nedir, ne yapar, ne yapmalıdır

ve benzeri sorulara her meslektaşımızın kendince mutlaka yanıtları vardır.

ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI

04 Mayıs 2014 Pazar günü yapılacak Antalya Tabip Odası seçimlerinde bütün kurullara ÇAĞDAŞ HEKİMLER GRUBU olarak adayız.

Eğer seçilirsek Antalya Tabip Odası’nın 2014-2016 dönemi için TALEPLERİMİZi ve VERDİĞİMİZ SÖZLERi tercüme etmeye çalıştık. Ana ruhu ve genel hattı kalmak üzere değişebilir, daha iyileştirilebilir, yaşama uymayan kimi yanları kalkabilir, düzeltilebilir; elbette hep birlikte. Biz doğal ki bütün meslektaşlarımızla paylaşalım ve yapalım istiyoruz. Kendimizi bu açıdan yetkin ve enerjik, cüretkâr buluyoruz. “Güç odaklarınca” engellenmezse, hele bir de sizlerin desteği, katılımı olursa… neden olmasın değil… olur diyoruz.

 

HEKİMLERİN SAĞLIĞI

Hekimlerin sağlığına diğer işkollarındaki çalışanlar için olması gerektiği gibi özen gösterilmesi gerektiğini biliyor, yaygın görüş olan “onlar zaten sağlıkçı” yaklaşımını ihmalkârlık olarak değerlendiriyor, bütün sağlık kuruluşlarında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Birimleri kurulması için gerekli yönetmelik vb. düzenlemelerin derhal yapılmasını

TALEP EDİYORUZ.

Sağlık çalışanlarının sağlığı alanında yönetmelik hazırlanmasına ve ilgili bakanlıklara iletilmesine, sağlık kurumlarının risklerinin saptanması için bir eğitim sürecini başlatmaya, sağlık çalışanlarıyla birlikte riskleri saptamaya, süreci izlemeye ve işyeri sağlık birimlerinin kurulmasına aktif olarak katılmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

ÜCRETLENDİRME-PERFORMANS

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarını etik dışı tutumlara yönlendiren performans gibi adaletsiz uygulamalar yerine ekip anlayışı içinde adil bir ücretlendirme ve ödüllendirme sisteminin iyi kamu yönetim anlayışı ile düzenlenmesini, yoksulluk sınırının üzerinde (bugün için en az 1200 TL) bir asgari ücret belirlenmesini, ortalama olarak bir hekimin emekliliğe yansıyan ücretinin asgari ücretin 4 katı olmasını

TALEP EDİYORUZ.

Hekim ve diğer sağlık çalışanları için adil bir ödüllendirme, değerlendirme sisteminin kurulması ve bu düzenlemelerin bütün toplumda ve ekip içerisinde adalet duygusunu pekiştirerek yapılmasında üzerimize düşen her türlü çabaya TTB ve sendikalarımızla birlikte katılmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hekimleri tüketen aşırı çalışma temposu ve yoğunluğunun yanı sıra abartılı nöbet sürelerinin kısıtlanmasını, 24 saatlik nöbetlerden sonra zorunlu olarak çalışmanın engellenmesini, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesini ve nöbetler dahil toplam haftalık çalışma süresinin 56 saati geçmemek üzere düzenleme yapılmasını hem bir hekim hem bir hasta hakkı olarak

TALEP EDİYORUZ.

Hekimin hastasına gereken yeterli zamanı ayırması, hekim-hasta ilişkisine yakışan ortam ve özende yürütülmesi için üzerimize düşenleri asli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle yapmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

Şiddeti bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediyor, korku ve güvensizlik duygusundan güç aldığını, adaletsizlikten ve hoşgörüsüzlükten beslendiğini, bir sorun çözme yöntemi olduğunda dalga dalga yayılarak çocukları, kadınları, giderek tüm toplumu hedef aldığını biliyoruz. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, bu sorunun sağlık alanına yansıması olarak değerlendiriyor, Sağlıkta Dönüşüm Programının eşitsizlikleri arttırarak adalet duygusunu daha da zedeleyeceğini biliyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttıracağından kaygı duyuyor; toplumdaki eşitsizliklerin giderilmesini, özgürlük, adalet ve hukukun egemen kılınmasını

TALEP EDİYORUZ.

Sağlık kuruluşlarında hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı etkin bir çalışma programı oluşturmak ve yöntem geliştirmek için; hastane-sağlık kuruluşu yönetimleri ve diğer meslek kuruluşları ile işbirliği içinde hekim-hasta ilişkisinin arzu edilir ortam/çalışma koşullarında gerçekleşmesi için çaba harcamaya ve sağlık hakkını savunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sağlık çalışanlarının -diğer çalışanlarla birlikte- grevli-toplu sözleşmeli, çalışma koşulları iyi düzenlenmiş, alt yapı sorunları en aza indirgenmiş bir çalışma ortamında, tam süre çalışması gerektiğini biliyor, taşeron/sözleşmeli/ geçici çalışma gibi uygulamalara, hastanelerin işletmeleştirilmesine, hizmet satın alınmasına son verilerek, tek bir çalışma rejiminde ve tek bir ücretlendirme sistemiyle istihdamımızı

TALEP EDİYORUZ.

Sağlık çalışanları arasında ekip çalışması ve dayanışma duygusunun hakim olduğu, liyakat ve niteliğin öne çıkarıldığı bir ortamın yaratılması için üzerimize düşeni yapmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

MALPRAKTİS YASASI

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının çalışma ve özlük haklarında, yaşam koşullarında düzeltme ve iyileştirme yapmadan, hata kaynaklarını azaltmaya yönelik önlemleri kamusal bir sorumlulukla almadan, hekim-hasta ilişkisini bir hasım ilişkisine dönüştüren “malpraktis yasası” gibi hekim hatalarından para kazanma ve özel sigorta şirketlerine para aktarma düzenlemelerini red ediyor, bu tür yasaların yol açtığı çekinik tıp uygulamaları ile hastaların mağduriyetine ve hekim-hasta ilişkisini tahrip edecek çabalara girilmemesini

TALEP EDİYORUZ.

Hekim hatalarının azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri her sağlık kuruluşu için o birimde çalışanlarla birlikte belirlemeye ve gereği yapılmak üzere yetkililere ileterek süreci aktif izlemeye Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

GENEL PRATİSYENLİK

Tıp fakültesi eğitiminin hekim olma açısından bir “kök hücre” yetiştirme süreci olduğunu düşünüyor, eğitimin ülke gereksinimlerinden kopuk uzman yetiştirme yönelimli değil, genel pratisyenlik disiplinini özendirme temelli olmasını, tıp fakültesini bitiren hekimlerin genel pratisyenliği tercih edebilirliği için ekonomik-sosyal haklar açısından desteklenmesini

TALEP EDİYORUZ.

Türkiye’nin gereksinimlerine uygun, donanımlı genel pratisyenleri Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün yetiştirmesine tüm gücümüz ve birikimimizle destek vermeye, bu amaçla ilgili tüm kuruluşlara işbirliği çağrımızı yinelemeye, süreci birlikte sürdürmeye Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

SÖZLEŞMELİ HEKİMLİK-ÖZELDE ÇALIŞMA

Türkiye’de izlenen sağlık politikaları sonucunda giderek artan sayıda meslektaşımızın özel sağlık sektöründe, güvencesiz ve sözleşmeli olarak istihdam edildiğini, çalışma koşullarına ilişkin çok sayıda problemleri olduğunu biliyoruz. Hekim emeğinin sömürülmemesi için, güvenceli, sendikalı çalışma koşullarını oluşturmak amacıyla birlikte çalışmak üzere bu meslektaşlarımızın doğrudan katkılarını

TALEP EDİYORUZ.

Sözleşmesiz, güvencesiz, sendikasız koşullarda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını kadrolu çalışan meslektaşlarımızdan ayrı görmeyerek, önümüzdeki dönem içinde çalışma başlıklarımızın öncelikli gündemi yapmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında TTB’nin eğitim başta olmak üzere yıllardır üstlendiği sorumluluklarına yakışan bir şekilde desteklenmesini ve bu alanın hekimlikle ilgili yaptırımlarda hekim bağımsızlığına özen gösteren düzenlemelerine saygı gösterilmesini

TALEP EDİYORUZ.

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğinin sağlıklı bir toplum oluşmasındaki öneminin farkında olarak işçi sağlığı dışında hiçbir faktörün göz önüne alınmaması için hekimlerin özlük haklarının meslek örgütünün koruması altında ve eğitim süreçlerinin de üniversitelerle işbirliği içerisinde özenle yürütülmesine katkı sunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

EMEKLİ HEKİMLER

Emekli hekimlerin başta sağlık kuruluşları olmak üzere hak ettikleri saygı, özen ve kolay hizmete ulaşma olanaklarının yaratılması için meslektaşlarımızca uygulamaya konan mütevazi çabaların idari olarak engellenmemesini, desteklenmesini

TALEP EDİYORUZ.

Herkesin sağlık hizmeti alırken insan olarak saygı görmesi gerektiğini biliyor, emekli meslektaşlarımız için zaman zaman öncelik tanıma çabalarımızın toplumca anlayışla karşılanacağına inanarak onlara yardımcı olmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

TIP EĞİTİMİ

Tıp fakültelerine girişte, koşulların ve fırsatların eşit, tıp eğitiminin yetkin hekim yetiştirecek nitelikte olmasını, eğitimin her düzeyde kamusal bir sorumlulukla/ parasız verilmesini; özel dershane, özel tıp fakültesi gibi eşitsizliği arttıran seçeneklere sapmadan çalışkan, hekimliği insana hizmet için seçen, hekimlik mesleğini seven hekimler olarak yetiştirilmesini

TALEP EDİYORUZ.

Bütün eğitim süreçlerinin parasız/kamusal bir sorumlulukla yerine getirilmesi talebini dile getiren, dershane gerçeğini eğitim sürecinin bir “vazgeçilmez” i olmaktan çıkartarak çocuklarımızı yaşama döndürecek ve fırsat eşitliği sağlamaya katkı sunacak çabaları yürekten desteklemeye, Tıpta Uzmanlık Sınavı dershanelerine gerek duyulmayacak bir ortam için çalışmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM

Topluma verilen sağlık hizmetinin iyileştirilmesinde ve sağlıkta eşitsizliklerin aşılmasında tıp eğitimine önemli rol düştüğüne inanan bir anlayışla tıp eğitiminin topluma dayalı bir eğitim olmasını

TALEP EDİYORUZ.

Bu alandaki çabaları topluma karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyor, bütün birikimimizle süreçte yer almaya, Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

ÜNİVERSİTE ORTAMI

Bu ülkenin bir yurttaşı olarak öğrenmeyi kolaylaştıran, haklara dair farkındalık yaratan ve bunlara saygılı olmayı öğreten demokratik, katılımcı ve ilmi, fikri, vicdanı hür bir üniversite ortamı içinde tıp eğitimi

TALEP EDİYORUZ.

Üniversite ortamının ve eğitimin demokratikleşmesine katkıda bulunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

SINAVLAR-AKADEMİK YÜKSELMELER

Tıpta Uzmanlık Sınavı dahil olmak üzere bütün sınav, akademik yükseltme, eğitici seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinin nesnel, bilimsel, şeffaf, liyakata dayalı olmasını, hekimlerin yap boz’a dönen ve ne olacağı belirsiz süreçler yerine tanımlanmış bir süreçte “önlerini görmelerini”; Sağlık Bakanlığı’nın mezuniyet sonrası eğitim ve eğitici seçiminde YÖK ve TTB ile birlikte ihtiyaca denk düşen düzenleme ve adımları yerine getirmesini

TALEP EDİYORUZ.

Bugüne dek hekim örgütünce sunulan yol gösterici/yapıcı yaklaşıma destek sunmaya, katılmaya; Tıpta Uzmanlık süreci ile ilgili karar alma süreçlerinde meslek örgütümüzün Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerle eşit düzeyde temsil edilmesi için çaba harcamaya, ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nce mesleğe/hekimlere ait özerk bir ölçme değerlendirme merkezinin kurulması çalışmalarına azami katkı sunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ VE TAM GÜN

Öğretim üyelerinin eğitim, araştırma ve yetkin hizmet vermeye dair görevleri göz önüne alınarak, öğretim üyeliğine yakışır ekonomik-demokratik özlük hakları bütününde düzenleme ve iyileştirmelerle yaşama geçirilmesini;

TALEP EDİYORUZ.

Bu yönde bir tartışma ve değerlendirme sürecinin aktif bir öznesi olmaya ve bu çalışmayı koordine etmeye, öğretim üyelerinin bilimsel gelişmeleri yakından izlemesi, tıp ortamına aktarması, etik değerlere önem vermesi, hekim adayları ve asistanları için olumlu rol model olabilmesi için her türlü çabada bulunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

TIP ÖĞRENCİLERİ VE ASİSTANLAR

Henüz tıp öğrencisi olan meslektaş adaylarımızı ve asistanlık dönemindeki meslektaşlarımızın ‘asli işleri’nin eğitimleri olduğunun kabulünü, diğer bütün sorumluluklarına dair onlardan beklentilerin bunun önüne geçmemesini, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini, yönetime katılım/ temsiliyetlerinin sağlanmasını, ekonomik demokratik özlük haklarının iyileştirilmesini

TALEP EDİYORUZ.

“Aynı sıralardan” geçtiğimiz için sorunlarını sorunlarımız olarak hissetmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmada daha duyarlı ve etkin olmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM

Bütün toplumun sağlık hakkı temelinde sürekli mesleki gelişim sürecinin kamusal bir sorumlulukla yerine getirilmesini, hekimlerin tıbbi endüstrinin insafına ve etik dışı uygulamalara terk edilmemesini

TALEP EDİYORUZ.

Sürekli eğitim etkinliklerinin hem bilimsel hem de etik açıdan nitelikli, adil, eşit gerçekleşmesi için TTB’nin kredilendirme sistemi ile müdahalesini daha aktif hale getirmesine destek vermeye, kamunun sorumluluk üstleneceği bir sistemi savunmaya ve ısrarla talep etmeye Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

SAĞLIK İNSAN GÜCÜ

Türkiye’de, sağlıkta yetkin insan gücü planlaması yapılmadığını biliyor, hiçbir yurttaşın ve hekimin işsiz olmasını kabul etmiyor, bu ülke insan gücünün ve diğer kaynaklarının boşa harcanmaması için (de) tam istihdamı savunuyor, sırf siyasal ve sayısal kaygılarla yeni-niteliksiz tıp fakülteleri açılmamasını, alınan öğrenci sayısının arttırılmamasını

TALEP EDİYORUZ.

Bilimsel, yetkin, ülke gereksinimlerine uygun bir sağlıkta insan gücü planlaması çalışmalarını yürütmek üzere ilgili bütün taraflarla işbirliğine açık olduğumuzu hatırlatıyor, Türk Tabipleri Birliği ile Cerrahi Derneği tarafından yapılmış çalışmalar ve belirlenen ilkeler ışığında, bir takvim çerçevesinde 1 yıl içerisinde değerlendirmeyi sonlandırmaya, eğitim açısından desteklemeye ve iyileştirilmesine katkıda bulunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

MECBURİ HİZMET

Tıp fakültesini bitiren hekimlerin her coğrafyada ve mahrumiyet bölgesinde dil, din, ırk, cins, gelir durumu farkı gözetmeksizin hizmet vermesi gerektiğini biliyor, bunu aynı zamanda bir hakkımız ve sorumluluğumuz olarak görüyor, bu sürecin eşit ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için TTB ve sendikaların da eşit oranda dahil olduğu, siyasal baskılardan uzak, özerk bir irade ile gerçekleşmesi için düzenleme yapılmasını

TALEP EDİYORUZ.

Mecburi hizmetin kaldırılmasıyla birlikte ülkenin her yerinde her hekimin eşit, adil, özendirici bir sistemde hizmet vermesi için üzerimize düşenleri yapmaya ve sorumluluk almaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

SAĞLIK KURUMLARININ DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ

Hastaneler başta olmak üzere bütün sağlık kurumlarında demokratik ortamın oluşturulmasını, sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez yönetici tutumlarının bir “idare” tavrı olarak desteklenmemesini, terk edilmesini; başhekimlerin-sağlık yöneticilerinin seçimle ve liyakatle işbaşına gelmesini

TALEP EDİYORUZ.

Sağlık kurumlarının demokratikleştirilmesi yönündeki düzenlemelere gerek örgütlü yapılarımız gerekse de birey olarak katkı sunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

HEKİMLİK UYGULAMALARI-HEKİM BAĞIMSIZLIĞI

Hekimlerin aldıkları eğitime, ait oldukları disipline/yetkinlik alanlarına karşılık gelen yetki ve sorumlulukla hizmet vermeleri gerektiğini biliyor, hekim bağımsızlığına, tedavi süreci dahil etik karar verme özgürlüğüne “sağlıkta tasarruf” ya da dayanaksız başka gerekçelerle idare, ilaç ve tıbbi ürün firmalarının müdahale anlamı taşıyan her türlü uygulamasını red ediyoruz.

Bu anlamda SUT vb. düzenlemelerle sosyal güvenlik kuruluşlarının, özel sigorta sistemlerinin “reçete sınırlamaları” başta olmak üzere hekimlik uygulamamızı kısıtlamamasını ancak şeffaf geribildirim ve nesnel değerlendirmelerle izlenerek olumsuzlukların giderilmesini

TALEP EDİYORUZ.

Bilimsel ve halkın hizmete ulaşmasını kolaylaştıran her düzenlemenin hazırlığında yer almaya, tıbbi endüstri ile etik dışı ilişkilerin önlenerek mesleğin özgür, bilimsel, hasta-toplum sağlığı öncelikli yapılanması için daha çok çaba harcamaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ-SAĞLIK OCAKLARI

Sağlık hizmetlerinin birinci basamakta piyasa koşullarına açılması, terk edilmesi ve iş güvencesiz/sözleşmeli istihdam demek olan aile hekimliği sisteminin derhal durdurulmasını, sağlık ocaklarında ekip anlayışı içinde toplum katılımını öngören sağlık ocağı kurullarının işlerliğini ve basamaklandırılmış sevk sisteminin zorunlu hale getirilmesini

TALEP EDİYORUZ.

Engellerin, rekabet ortamının kaldırılması, dayanışmacı-ekip anlayışının desteklenmesiyle eş zamanlı olarak, bir geriye dönüşü değil, bütün Türkiye ölçeğinde dün olandan daha iyisini ve gelişkinini oluşturmak için sağlık ocaklarında olağanüstü bir çabanın derhal ateşleyicisi olmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ-GÜVENCELİ ÇALIŞMA

Kamu Hastane Birlikleri adı altında hastanelerimizin adım adım ticari bir işletmeye dönüştürülmesi politikalarına son verilerek, insanların sağlık kuruluşlarından yurttaşlık hakkı temelinde sağlık hizmetlerine kamusal ortamda ulaşmasını

TALEP EDİYORUZ.

Çalışanların hastane yönetim süreçlerine katıldığı, hekimlerin ve bütün çalışanların tek bir personel rejimi altında kamu güvencesi içinde çalıştığı kurumlar olması için çaba harcamaya Çağdaş Hekimler olarak yapmaya

SÖZ VERİYORUZ.

 

ÜCRETSİZ SAĞLIK

Bir hekim ve yurttaş olarak sağlık hizmetine ulaşılmasının önündeki bütün engellerin kaldırılarak herkesin bilimsel açıdan gereksinimi olan nitelikli sağlık hizmetlerine kavuşabilmesi anlamında “Ücretsiz Sağlık İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli” talebini yürekten destekliyor, “kaynak olmadığı için başka çözüm yok” denilerek halkın prim ödemesine dayalı ek vergi anlamına gelen, katkı payını öngören, kapsamı daraltan Genel Sağlık Sigortası gibi finans seçeneklerine karşı çıkıyor, bu yöndeki düzenlemelerin durdurulmasını zorunlu görüyor; ülke kaynaklarına IMF gibi kuruluşlara “borç ödeme” adı altında el konmasını kabul etmiyor, bu nedenle stand-by anlaşmasının iptalini

TALEP EDİYORUZ.

Sermayeyi, rant gelirlerini vergilendirerek vergi adaleti sağlayacak, sağlığa kaynağı bu yolla toplanan vergilerle oluşan genel bütçeden karşılayacak, halkın sırtındaki dolaylı vergi yükünü en aza indirerek hafifletip sağlığına doğrudan katkıda bulunacak her hükümeti alkışlamaya, bu uygulamalarını savunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

AŞI-İLAÇ

Türkiye’nin sağlık alanında ilaç ve aşı başta olmak üzere kendine yeterli hale gelmesi için olanakların seferber edilmesini

TALEP EDİYORUZ.

Temel ilaç listesinin güncellenmesi, toplu alım, jenerik uygulama, akılcı ilaç kullanımı, gereksiz teknoloji kullanımının engellenmesi öncelikli olmak üzere duyarlılık yaratmaya, protokoller geliştirmeye, uygulanması için çaba harcamaya ve gündelik hekimlik pratiğinde kullanılır kılmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

ÇEVRE VE DUYARLILIK

Antalya’da doğa, hava, su, toprak ile barışık olmayan, kar hırsının sonucu doğayı sorumsuzca kirleterek sağlığımızı bozan bütün girişimlerin durdurulmasını ve temiz, nitelikli şebeke suyu

TALEP EDİYORUZ.

Sağlıklı yaşam için temiz ve yaşanır bir çevrenin önemini bilmemize karşın gereğini yapma konusunda daha duyarlı olmaya, çevre ve sağlık eğitimi çalışmalarında daha çok yer almaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

SAĞLIĞIN BELİRLEYENLERİ

Bir hekim olarak insanların sağlıklarını kaybetmelerinde işsizlik, kötü barınma ve beslenmenin belirleyici yerini biliyor ve bir ilk adım olarak asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını

TALEP EDİYORUZ.

Tam istihdamı hedefleyen, insanların sağlıklı konutta yaşamasını kamusal bir sorumluluk olarak gören uygulamaları savunmaya, ayrıca bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin dışa bağımlı olmasını ve genetiği değiştirilmiş gıdalarla beslenme utancını yaşamamamız için alınacak önlem ve çabaları sonuna kadar desteklemeye Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

 

TÜRKİYE/SORUMLULUKLARIMIZ

Ülkemizin adım adım gericileştirilme sürecinden, dini kuralları gündelik yaşama egemen kılma ekseninde yaratılan Ilımlı İslam Rejim’inin geldiği aşamadan

KAYGI DUYUYORUZ.

Ülkemizde yaşayan tüm insanların yurttaşlık hukuku içerisinde, var olan farklılıkların tarihsel zenginliğimiz olduğunu, ayrılık nedeni olarak görülemeyeceğini düşünüyor ve gönüllü, eşit ve adil bir yaşamın kurulup güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde asırlardır bir arada yaşayan insanlarımızın doğal farklılıklarının (etnik, dini, kültürel vb) insanlarımızı karşı karşıya getirmeye dönük çabalarda kullanılmasına karşı çıkmaya ve barışı sahiplenmeye Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada savaşın en önde gelen halk sağlığı sorunu olduğunu biliyor ve görüyor, barışın; laik, demokratik, bağımsız, özgür, insan haklarına saygılı bir Türkiye/bölge ve dünyada, sağlıklı, eğitimli, mutlu, özgür iradeli insanlarla mümkün olduğu bilinciyle, silahlanma harcamalarının azaltılmasını, NATO-ABD talepleriyle davranılmamasını, kaynakların sağlığa-eğitime ayrılmasını ve arttırılmasını, şiddetin hiçbir sorunun çözümünde değil kullanmak, düşünülmemesini

TALEP EDİYORUZ.

Her yerde ve her zaman silaha, savaşa, kan dökülmesine, öz olarak militarizme, gericiliğe, bağnazlığa, anti-demokratik uygulamalara, ABD-AB gibi sermaye odaklı ülke-birlik vb. çıkarların uydusu olmaya dönük politikalara ve yakın tarihimizin yüz karası ve çalışanlara karşı her türlü olumsuzluğun perçinlenmesi için zemin oluşturan 12 Eylül dönemi ile hesaplaşarak Türkiye’nin özgürleşmesine katkı sunmaya Çağdaş Hekimler olarak

SÖZ VERİYORUZ.

Çağdaş Hekimler olarak geçmiş deneyimlerimize bugün çok daha eleştirel bakabilen, bize yönelik eleştirileri değerlendirebilecek olgunluk ve güçte olduğumuzu biliyor, meslektaşlarımızdan bu anlamda da katkı TALEP EDİYORUZ.

Tüm Antalya’lı hekimleri oda çalışmalarını birlikte yürütmeye davet ediyor, üzerimize düşeni yapmaya Çağdaş Hekimler olarak SÖZ VERİYORUZ.

Meslektaşlarımızın çalışma ortamlarındaki iş yükü, iş dışı zorunlulukları, zaman darlığı gibi nedenlerin Antalya Tabip Odasına gelme, oda çalışmalarına aktif olarak katılma önünde engel oluşturduğunu biliyoruz.

Antalya’daki bütün sağlık kurumu yöneticilerinden kurumlarında yapacağımız toplantılarda hekimlerin katılımı için kolaylaştırıcılık,

Hekimlerden de birimlerinde 2 ayda bir yapacağımız değerlendirme toplantılarına aktif katılım TALEP EDİYORUZ.

Hekimlerin Antalya Tabip Odası çalışma ve üretme süreçlerine katılabilmesine ve her bir hekimin kendisini Antalya Tabip Odası’nın eşit ve söz sahibi bir üyesi olarak ifade edebilmesine ortam sağlayacağımıza Çağdaş Hekimler olarak SÖZ VERİYORUZ.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın