GÖREV’e Hazırız-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > GÖREV’e Hazırız-2008

Mesleğimize, meslek onurumuza, geleceğimize ve özlük haklarımıza saldırılar sürerken, yürütülen mücadeleye katılmayan, hekim haklarını seçimden seçime hatırlayan bir anlayış ile Tabip Odası yönetmek mümkün değildir.

 

ETKİN, DEMOKRATİK, KATILIMCI TABİP ODASI İÇİN

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU

İktidarın son 6 yılına baktığımızda sağlık ortamındaki popülizm ve kaosu görebiliriz. Kaosa karşı mücadele etmek ancak etkin ve aktif bir mücadele hattı ile mümkün olabilir.

• Mecburi hizmetin, mezun olan her hekime iş vermek zorunda değiliz, diyerek kaldırılması ancak kısa bir süre sonra uygulamaya konulması,

• İthal hekim ile yedek işsiz ordusu yaratılmak istenmesi,

• Mesleki Sorumluluk Sigortası Yasa Tasarısı ile hekimlerin kıskaca alınması,

• Üniversite hastanelerinin çökertilmesi,

• Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik haklarından prim gün sayılarına, katkı paylarına kadar çalışanların aleyhinde uygulamalar getirilmesi,

• Aile hekimliği kandırmacası ile birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin gözden çıkarılması, 700 sağlık ocağının kapatılması,

• Sınavsız şef, şef yardımcısı atamaları ile Cumhuriyet tarihinde eşi görülmedik bir kadrolaşma harekâtına girişilmesi,

• Denizli’de olduğu gibi hekimlerin taşeron şirketlerde çalıştırılmasına teşebbüs edilmesi,

• İşyeri hekimliği alanının hekimler aleyhine, sermayenin talepleri doğrultusunda düzenlenmek istenmesi,

• Özel hastane ve ayaktan teşhis-tedavi yönetmeliklerindeki düzenlemelerle, tıp merkezi ve polikliniklerin kapanma noktasına sürüklenmesi ve tekelleşmenin önünün açılması,

• Uzman ve başasistanların Doğu ve Güneydoğu’ya sürgün edilmek istenmesi,

• 65 yaş üstü emekli hekimlerin çalışmasının kısıtlanması,

• Branş nöbeti, reçete kısıtlamaları, SUT uygulaması,

• Asgari ücret tarifesi uygulamasının meslek örgütümüzden alınarak SUT ile muayene ücretinin 15 YTL’ye düşürülmesi,

• ‘Hekimlerin eli hastaların cebinde’, ‘hastayı rehin alan doktoru ben rehin alırım’, ’50-100 dolara çalışacak hekim’ gibi haksız ve yersiz değerlendirmelerle hekimlerin hedef gösterilmesi,

• Hasta hakları adı altında, hastaları müşteri olarak gören anlayışın yaygınlaştırılması,

• Hekimlere yönelik şiddetin artması, İstanbul Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Göksel Kalaycı’nın öldürülmesi, Okmeydanı Hastanesi’nde Dr. Necati Yenice’nin vurulması,

• Radyoloji çalışanlarının, iyonizasyon radyasyon ile çalışılan koşullarda hiçbir düzeltmeye gidilmeden çalışma saatlerinin arttırılması,

• Kamu Hastane Birlikleri Yasası ile eğitim hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerinin, başta kârlı olanlar olmak üzere özelleştirme ve tekellere peşkeş çekilmesi sürecine sokulması,

• Yine aynı yasa ile tüm idari kadroların değiştirilmesi operasyonu,

• Özel hastanelerde hekimlerin tamamen işgüvencesiz ve örgütlenme hakkından yoksun çalıştırılması,

• Performans uygulaması ile emekliliğimize yansımayan, hekimler arasında ciddi eşitsizliklere yol açan ve iş barışını bozan, yarın ne olacağı belirsiz bir ücretlendirme modeline gidilmesi,

• Uzmanlık eğitiminin tahrip edilerek, üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinin tamamen hizmet hastaneleri haline getirilmesi,

• Asistan hekimlerin ağır çalışma koşulları altında, ucuz emek gücü olarak çalıştırılması,

• Son olarak “Tam Gün” Yasası ile hekimlere; GSS ile finanse edilen, Kamu Hastane Birlikleri yasası ile şirkete/holdinge dönüştürülen devlet/eğitim hastanelerinde ya da özel hastanelerde, tekelleşen sağlık zincirlerinde işgüvencesiz, ‘TAM GÜN’ kölelik düzeni getirilmesi,

Sağlık ortamında yaratılan kaosun sadece bir özetidir.

Sağlık ortamında yaratılan kaosun her noktasında Demokratik Katılım Grubu her türlü iktidar odağından bağımsız bir tarzda, tüm hekimler için ve hekimler ile birlikte itirazlarını tüm meşru yollarla ortaya koyma , ‘Karanlığa Karşı Beyaz Duruş‘ sergileme kararlılığındadır.

Sağlık alanında tüm bu saldırı ve tahribat sürerken, mesleğimiz, meslek onurumuz, geleceğimiz ve özlük haklarımız için yürütülen mücadeleye katılmayan, hekim haklarını seçimden seçime hatırlayan bir anlayış ile Tabip Odası yönetmek mümkün değildir. Demokratik Katılım Grubu olarak; meslektaşlarımızla birlikte, hekimlik değerlerimiz ışığında, etkin, demokratik, katılımcı, mücadeleci ve bağımsız bir Tabip Odası için ‘GöREV’e hazırız.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın