Sorumluluğumuz büyük

Antalya Çağdaş Hekimler > Sorumluluğumuz büyük

Tarihsel bir dönemden geçiyoruz; bu tarihsel dönemin her birimize yüklediği sorumluluk çok büyük.

Hekimliğin değersizleştirildiği bir ülkede
olmak ya da olmamak
Topluma dayalı tıptan vazgeçip piyasanın taleplerine boyun eğen hekimliğe zorlandığımız bir sağlık ortamında yaşıyoruz. Mesleğimizi hiçbir gücün baskısı altında yapmayacağımıza dair Hipokrat yeminimizle başlayan hekimlik yolculuğumuzun, “olmak ya da olmamak” repliğini yazan William Shakespeare’le buluştuğu bir evresindeyiz.

 

Değerli meslektaşımız
Hekimler olarak bütün meselenin “olmak ya da olmamak” olduğunu, mesleğimize, iş güvencemize, özlük haklarımıza, ülkemize, halkımıza, laikliğe, çağdaşlığa, demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına ve herkesin sağlık hakkına sahip çıkan anlayışımızın; piyasanın acımasız kuralsızlığına bizi teslim eden anlayışla karşı karşıya olduğunu biliyoruz.

Bu ortamda hekimler kışkırtılmış sağlık talebi ile artan iş yükü altında ezilmekte, sağlık alanındaki her türlü sorunun sorumlusu olarak hedef gösterilmekte ve sistemin kaçınılmaz bir sonucu olan şiddetle yüz yüze gelmekte ve yalnız bırakılmaktadır.

Gerek özelde gerekse kamuda ‘Hekim Emeği’ rekabet, toplam kalite, verimlilik, yönetişim, müşteri memnuniyeti gibi süslü kavramlarla sömürülmekte, tüm iyi hekimlik değerleri performansa feda edilmektedir.

Son kırk yıldır ülkemizdeki iktidarlar, hekimler için insanca yaşayabilecekleri ve emekliliklerine yansıyacak güvenceli ve adil bir ücretlendirme politikasını ısrarla reddetmekte, performansa dayalı ek ödeme sistemini dayatmaktadır. Her türlü haksızlık ve istismarı içerisinde barındıran bu sistemde döner sermaye gelirleri idareciler/başhekimler tarafından ‘hastanenin borcu var’ söylemleri ile çalışanlardan esirgenmekte, başta asistanlar olmak üzere hekim/çalışan ek ödeme gelirleri azalmakta, hatta yok olmaktadır.

İktidarlar, emekli hekimlerin yoksulluk sınırının yarısı kadar olan aylıklarını, aldığımız zorlu eğitim ve verdiğimiz olağanüstü hizmetin karşılığı olan bir düzeye çıkarmak yerine, emeklilik yaşını 67’ye yükselterek, bizleri açlık ve ölene kadar çalışmak tercihi ile baş başa bırakmaktadır.

Aile hekimliği uygulaması başlangıcından itibaren birinci basamak sağlık hizmetlerinde bütünlüğü bozarak, ASM ve TSM çalışanları arasında hizmet karmaşası ve ücret eşitsizliği yaratmış, dayanışmayı kıran ve iş barışını yok eden bir noktaya gelmiştir. Geçici görevlendirmeler, angaryalar, negatif performans, nöbet dayatmaları ve soruşturmalar ile aile hekimleri üzerindeki baskı her geçen gün artırılmaktadır.

2012 yılında yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” ile piyasalaştırılan işçi sağlığı hizmet sunumu modeli işçi sağlığı hizmetlerinin verilebilmesini adeta olanaksız hale getirirken; işyeri hekimleri de sayıları hızla artan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nde (OSGB) düşük ücretlerle güvencesiz çalışmaya mahkum edilmektedir.

Ülkemiz tüm iş kollarıyla bir taşeron cenneti haline gelmiştir. Yüz binlerce emekçinin modern kölelik şartlarında çalışmasına göz yumulmaktadır. Mevcut iktidar hekimlerin güvenceli iş ve gelir haklarına da göz dikmekte, hekimleri de taşeronlaştırmaktadır. Özel sektörde hekimlerin iş yükü giderek artmakta, buna karşın ücretleri azalmaktadır. Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız taşeron çalışmaya, şirket kurmaya, fatura düzenlemeye zorlanmakta, İş Kanunu’ndan kaynaklanan haklarına göz dikilmektedir.

Hekimleri kamu hastane yöneticilerinin veya büyük özel hastane sahiplerinin kölesi yapmak için tıp dal merkez ve muayenehanelerinde çalışan meslektaşlarımıza baskılar giderek artmakta, hemen her ay bu alanda yeni koşullar ve dayatmalar çıkarılmaktadır.

Sağlık alanındaki muhafazakarlaşma bizzat Sağlık Bakanlığı eli ile yürütülmekte; kupa terapisi, sülük tedavisi gibi onlarca bilim dışı yöntem çıkarılan yönetmeliklerle meşrulaştırılmakta, halkın sağlığı ve hekimlik etiği ayaklar altına alınmaktadır. Hacamat tedavisi sempozyumu, din görevlilerinin sağlık hizmetinin bir bileşeni haline getirilmesi, helal süt, helal kemik iliği gibi bilimsel akla zarar uygulamalarla/söylemlerle sistem sağlık alanındaki piyasacı karakterini gericilikle bütünleştirmektedir.
Tıp eğitimi yılda onikibini aşan kontenjanların ve eğitimi hizmetin niceliğine feda eden performans sisteminin altında can çekişmektedir. Yüksek kontenjanların ısrarla vurguladığımız olumsuz sonuçları, sonunda bizzat Sağlık Bakanı tarafından da kabul edilmiştir.

Tıp fakülteleri çoktandır ağır bir finansal kriz yaşamakta; bundan hem öğrenciler, asistanlar, öğretim üyeleri, hem de eğitim ortamı ve hizmet sunumu kötü etkilenmektedir.

Eğitim ve araştırma hastaneleri temel işlevlerini unutmuş, hizmetin niceliği büyüdükçe eğitim ve araştırmanın niteliği azalmıştır. Liyakat, iş barışı ve dayanışma; yerini adam kayırma, baskı ve yıldırmaya bırakmıştır. Kişiye özel kadro ilanları ile birçok yandaş isme profesör unvanı bahşedilmiştir.

Değerli meslektaşımız
Sağlık alanında sürdürülen bütün bu sömürü, yıkım ve değersizleştirme politikalarına karşı hekimlerin örgütlü mücadelesi bugün dün olduğundan çok daha önemli ve hayatidir.

Önümüzdeki dönemde etkin-mücadeleci-demokratik bir Antalya Tabip Odası için her birimize daha büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir.

Son iki yıl içerisinde Antalya Tabip Odası’nda hayata geçirilen hekimlerin, sağlık çalışanlarının, halkımızın, ülkemizin, çıkarlarını savunan, gericiliğe, ırkçılığa, emperyalizme ve kapitalizme karşı bağımsız, demokratik, laik bir Türkiye için sonuna kadar mücadele eden anlayış var.

Değerli meslektaşımız
17 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak seçimli Genel Kurulla önümüzdeki iki yıl süresince Antalya Tabip Odası kurullarında görev alacak hekimleri hep birlikte belirleyeceğiz.

Çağdaş Hekimler olarak özlük hakları ve çalışma koşullarımız, iyi hekimlik değerleri ve halkın sağlık hakkı için kararlılıkla hep birlikte verdiğimiz mücadeleye devam etmek adına bir kez daha destek istiyoruz.

Çağdaş Hekimler olarak SAĞLIKTA YIKIM PROGRAMINA karşı mücadelemizi gelecek güzel günlere olan inancımız ve kararlılığımızla sürdüreceğiz.

Çağdaş Hekimler olarak hekimleri bu mücadeleye omuz vermeye, üyelerimizi seçimlerde adaylarımıza oy vermeye davet ediyoruz.

YÖNETİM KURULU ADAYLARIMIZ

Metehan Akbulut
1967 Sivas doğumlu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990 mezunu. Artvin, Erzincan ve Sivas’ta görev yaptı.Halen Özel Dünyagöz Hastanesi ve AKE Asansör’de İşyeri Hekimi olarak görev yapıyor
Pratisyen Hekimlik Derneği Üyesi
1996-1998 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi
1998-2000 Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri
2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi
2002-2004 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
2004-2006 Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri
2006-2008 TTB Büyük Kongre Delegesi.
2014-2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Yürütme Kurulu Üyesi ve Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı

Ömür Okan Cinemre
Aslen Trabzon’lu, 1970 Ankara doğumlu. Kabataş Erkek Lisesi ve 1993 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi Acil serviste mecburi hizmetini tamamladı. SSK Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi Nöroşirurji kliniğinde uzmanlık eğitimini bitirdi. 2001-2008 arasında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Nöroşirurji kliniğinde çalıştı. Bir süre Medicalpark Hastanesinde çalıştı. Ankara Tabip Odası ve TTB bünyesinde komisyon çalışmalarında bulundu. Tıp Dünyası gazetesi yayın kurulunda yer aldı. Antalya Hekim meclisi Üyeliği ve hastane temsilciliği yaptı.
Özel Medstar Hastanesinde çalışıyor

İbrahim Çelik
1963 Burdur doğumlu. 1986 yılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
1986-1988 Urfa-Hilvan Mecburi Hizmet,
1989-1990 Askerlik Hava Hastanesi Eskişehir,
1991-1997 Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Antalya ve 1998-2010 112 Acil Ambulans Servisinde çalıştı.
Muratpaşa 15 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde çalışıyor.
2014-2016 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi
2014-2016 TTB Aile Hekimleri Kol Yürütme Kurulu Üyesi

  Oya Ermiş
1972 İzmir doğumlu.1995 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Türk Dermatoloji Derneği ve Akdeniz Dermatoloji Derneği üyesi. Evli ve bir çocuk annesi. Halen Özel Memorial Hastanesi’nde çalışıyor.
  Tolga Temel
1970 Niğde doğumlu. 1996 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.Pratisyen hekim. Kastamonu ve Edirne’de görev yaptı. 1999-2001 Kastamonu-Çankırı Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyon üyesi, 2002-2004 Edirne Tabip Odası İş Yeri Hekimliği Komisyon üyesi, 2004-2006 Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2006-2007 Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi.2014-2016 TTB Merkez Delegesi
Özel Antalya Tıp Merkezinde çalışıyor
  Cezmi Çağrı Türk
1977 Adana doğumlu. 2001 İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2007 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007-2009 yıllarında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde ve 2009-2010 yılında ise yaklaşık 1 yıl süreyle Samsun Çarşamba İlçe Devlet Hastanesinde görev yaptı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapıyor
2014-2016 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
   Ertan Yılmaz
1958 Mersin doğumlu. 1983 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  3 yıl Iğdır ve Antalya’da pratisyen hekim olarak çalıştı. 1989 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Bir yıl kadar Antalya Devlet Hastanesinde uzman olarak görev yaptı. 1992 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pediatrik nefroloji uzmanı Dr. Gülsün Gülay Yılmaz ile evlidir ve iki çocukları vardır.
1996-2000 TTB Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi
2004-2010 Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
2010-2012 Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı
2012-        Türk Dermatoloji Derneği Başkanı
2013-        Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Yürütme Kurulu üyesi
2014-2016 Antalya Tabip Odası Başkanı

DENETLEME KURULU ADAYLARIMIZ

Mustafa Melikoğlu
1955 Giresun Görele doğumlu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1984 yılında aynı Üniversitenin Çocuk Cerrahisi Anabilm Dalı’nda Çocuk Cerrahisi uzmanlığını tamamladı.1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent, 1992 yılında Doçent,1998 yılından bugüne kadar Profesör olarak çalışmaları devam etmektedir. 2004-2007 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
2004-2008 yılları arasında Antalya Tabip Odası Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu görevlerinde bulundu.

Mustafa Temimhan
1964 İzmir doğumlu. Liseye kadar olan eğitimimi İzmir’de tamamladı. Tıp eğitimini Hacettepe üniversitesinde aldı. 1988 yılı mezunu. 1 yıl mecburi hizmet sonrası eski adı Antalya Devlet Hastanesi olan Eğitim ve Araştırma hastanesine tayin oldu. 21 yıl bu hastanede görev yaptıktan sonra Antalya’da Aile Hekimliği uygulaması başlayınca Kepez Çankaya Aile Sağlığı merkezinde çalışmaya başladı. Evli ve 2 çocuklu.
Hekimliğin yanı sıra uzun yıllar bilgisayar programcılığı yaptı. Son dönemde bağcılık ve şarapçılık konusuyla yakından ilgileniyor. Yurtiçi ve yurtdışı tadımlara katılıyor ve eğitimler veriyor.
Hobileri arasında motosiklet, müzik, fotoğraf, sinema ve gezmek var.

Nadire Türk
1965 Antalya doğumlu.  İlk, orta ve lise öğrenimimi Antalya’da yaptı.
1988 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Anestezi ve Reanimasyon dalında Akdeniz Üniversitesinde ihtisas yaptı. 1994-2010 yılları arasında Antalya Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2010’da emekli oldu. Halen özel sektörde çalışıyor.

ONUR KURULU ADAYLARIMIZ

Cengiz Denizer
02.08.1961 yılı Konya – Hadim doğumlu.
1985 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
1991 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon İhtisasını bitirdi.
1991 – 1997 SSK Antalya Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
1997 – 2005 Akdeniz Sağlık Vakfı Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2005 – 2007 Özel Antalya Anadolu Hastanesinde Başhekim
2007 yılından itibaren  Özel Antalya Yaşam Hastanesinde Başhekim olarak çalışıyor.
Evli, 1 erkek ve 1 kız çocuğu var.
 

Bülent Göl    
1956 Elazığ doğumlu.
1979 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.1987 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
2015 yılında Finike Devlet hastanesinden emekli oldu. Halen Özel Antalya Meydan Tıp Merkezinde çalışmaya devam ediyor.

  Fevzi Karakurt
1953 Sarıkamış/Kars doğumlu.
1979 İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu.
1994-1996 Antalya Tabip Odası Başkanı.
2014-2016 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
Antalya Çaybaşı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışıyor.
Evli, iki çocuk babası.
 

Hilmi Uysal
1957 Çorum doğumlu
1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Siirt’te mecburi hizmetini, Keşan’da askerlik görevini yaptıktan sonra 1991’de SB Ankara Hastanesinde Nöroloji İhtisasını tamamladı. Ankara ve Adana’da çalıştıktan sonra 2006 yılından beri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında çalışmaktadır. Ankara da iken  Türk Tabipler Birliği Etik Kurulu üyeliği ve Ankara Tabip Odası Bülten Bürosunda görev almıştır. Halen klinik nörofizyoloji ve nöromüsküler hastalıklarla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Şerife Gülten Yeğin
1948 doğumlu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl, aynı fakültede patoloji eğitimine başladı.
1975-1980 Ankara Onkoloji Hastanesi’nde çalıştı.
1980-1995 Antalya Devlet Hastanesi’nde çalıştı, Patoloji laboratuvarını kurdu.
1995 yılında emekli oldu. 1996-1998 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu üyesi, 2004-2006 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi

TTB MERKEZ DELEGE ADAYLARIMIZ

Mehmet Levent Döşemeci
1966 Kiraz/İzmir doğumlu. 1990 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kayseri’de görev yaptı. İhtisasını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda 1996 yılında tamamladı.2005 yılında aynı anabilim dalında doçent unvanı aldı. Halen Medical Park Hastanesi’nde çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası.
Naci İşoğlu
1962 Adana doğumlu. 1985 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kayseri’de görev yaptı. Halen Siteler ASM’de çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası.
1998-2000 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2002 Antalya Tabip Odası Başkanı
2002-2004 TTB Büyük Kongre Delegesi
2004-2006 Antalya Tabip Odası Başkanı
2006-2008 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Karaman
1958 Ankara doğumlu. 1983 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Psikiyatri Uzmanı. Profesör Dr. Antalya Tabip Odası 1996-2000 dönemi Büyük Kongre Delegesi, 2000-2002 dönemi Onur Kurulu, 2002-2004 dönemi Yönetim Kurulu üyesi.
2010-2012 TTB Merkez Konseyi Denetleme Kurulu Üyesi
2014-2016 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
Türk Psikiyatri Derneği Antalya Şube Başkanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı
Halen Akdeniz Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev yapıyor
Hafize Öztürk Türkmen
1960  Korkuteli/Antalya doğumlu. 1984  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim olarak Isparta ve Ankara’da görev yaptı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp Tarihi Doktora eğitimini tamamladı.  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda görev yapıyor.  2008 yılında yardımcı doçent unvanı aldı.
1990-1991 Isparta-Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi
1991-1994 TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Yayın Kurulu üyesi
1995-2000 Ankara Tabip Odası Etik Büro Sekreteri
2009-2011 TTB Merkez Konseyi Etik Kurulu üyesi
2014’den bu yana  TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, Türk Geriatri Derneği üyesi.
Elif Peştereli
1963 yılında Ankara doğumlu. !987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1993’de İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Tıbbi Patoloji ihtisasını aldı. 1995-1997 yıllarında Aksaray Devlet Hastanesinde Patoloji Uzmanı olarak mecburi hizmetini yaptı. 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında uzman olarak çalışmaya başladı.2000’de Yardımcı Doçent 2003 yılında Doçent; 2009 yılında Profesör oldu. Halen aynı birimde çalışmakta.
Nursel Şahin
1961 Ankara doğumlu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Anestezi ve Reanimasyon uzmanı. Profesör Dr. Adana ve Antalya’da görev yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda 1995 yılında ihtisasını tamamladı 2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2004-2006 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2014-2016 Antalya tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
Evli, iki oğlu var.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor.
Fikret Taş
1965 Gemerek/Sivas doğumlu. 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Radyoloji ihtisasını Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Doç.Dr. 2002-2006 Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odası Başkanı. 2014-2016 Antalya Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi Evli ve iki çocuk babası.
Özel Antalya Yaşam Hastanesi’nde çalışıyor.
Kaan Taşer
1967 Erzurum doğumlu. Aslen Ürgüplü. İlk, orta, lise eğitimini  İstanbul, Çankırı ve Erzincan’da tamamladı.
1991 İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakultesi mezunu. İzmir Karabağlar Sağlık Ocağı, Antalya 2 Nolu Ana Çocuk Sağlığında çalıştı. Askerliğini Kayseri Ana-Tamir Tank Fabrikasında işyeri hekimi olarak yaptı.
Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde üreme sağlığı eğiticisi ve ergen sağlığı danışmanı olarak çalıştı .Halen Kemer –Beldibi’nde  aile hekimliği yapmakta.
Akın Yıldız
1964 Eşme doğumlu. 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  3 ay Çalboğaz Sağlık Ocağı/Sinop’da pratisyen hekim olarak çalıştı. 1988 yılında 9 ay Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında çalıştı. 1988-1992 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Ankara Onkoloji Hastanesinde zorunlu hizmetini yaptı. 1993-1997 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1998 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocukludur. 2000-2002 TTB Antalya Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyeliği yapmıştır. Antalya Tabip Odası yayın komisyon çalışmalarına katkıda bulundu. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesindeki görevinden emekli oldu. Özel Medstar Antalya Hastanesinde çalışıyor

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın