Göreve Hazırız-Nursel Şahin

Antalya Çağdaş Hekimler > Göreve Hazırız-Nursel Şahin

Bütün dünyada küreselleşme adı altında, sermayenin önündeki sınırların kaldırıldığı, tüm dünya kaynaklarının sömürüldüğü, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi insanlık adına kazanılmış ne varsa “kar alanı” haline dönüştürüldüğü bir süreçteyiz. Ülkemizde de AKP sağlık hizmetlerinin tamamen piyasalaştırılması, ulusal/uluslar arası tekellerin sağlık sektöründe egemen olması için var gücü ile çabalamaktadır. Kamu sağlık hizmetlerinin sunumu için bütçeden ayrılan paylar giderek azaltılırken, hastaneler ve sağlık ocaklarının döner sermaye üzerinden kendi başlarının çaresine bakması istenmektedir.

2000’li yıllardan bu yana sağlık alanı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kaosa sürüklenmiştir. Geleceğin belirsizleştiği, krizlerin umutsuzluğa sürüklediği, çaresizliğin ve teslimiyetin hakim kılınmak istediği bir süreçte sağlık ortamının geldiği durumu ve hekimlerin sorunlarını anlamak ve bunlara karşı mücadele etmek, üstelik de yan yana birlikte durmak büyük önem kazanmaktadır.

Devlet vatandaşına “kriz var ben sana veremiyorum sen ver” demekte ve bu durum hizmetin kamusal niteliğini ortadan kaldırmaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları birer maliyet unsuru olarak algılanmakta, hekim emeği ucuzlatılması, iş güvencesinin tamamen kaldırılması için başta “Tam Gün” yasası olmak üzere saldırılarını sürdürmektedir.

Demokratik Katılım Grubu Hekimler,

-Sağlık hakkının temel insan hakkı olduğunu bilir ve tüm insanlar için eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hakkını savunur

-Irk, cinsiyet, etnik köken, inanç ve benzeri ayrımları reddeder, hastaları varlıklı yoksul olarak sınıflamaz, birlikte yaşamı savunur

– Hastaların “varını yoğunu” ellerinden almayı hedefleyen piyasacı sağlık sistemlerini reddeder. Sağlıkta Dönüşüm Programının temel adımı olan GSS’ye karşı mücadeleyi ön sıralarda tutar.

– Sermaye/iktidar/militarizm ve benzeri güç odaklarına mesafeli duruşun mesleki bağımsızlığın güvencesi olduğunu savunur

-Hastayı bir müşteri olarak görmez. Hekimlik pratiğinde hasta ve hasta yakınlarının sıkıntılarına ve insan-sağlık haklarına hürmet eder. Hasta- hekim hakkı gibi ikilemlere düşmez.

-Yaşamı tüketen savaş ve sömürüye, her türlü eşitsizliğe karşı çıkar.

-Gericiliğe, gündelik yaşamın dini kurallarla bezenmesine karşı çıkar.

-Aile hekimliği uygulamasının 1. Basamak sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi politikası olduğunu bilir. 1. Basamakta nitelikli sağlık hizmeti için aile hekimliğine karşı çıkar.

– İthal hekim politikasına ve hekim emeğinin ucuzlatılmasına karşı çıkar.

-Sağlıkta Dönüşüm adı altında halka yutturulmak istenen Aile Hekimliği, Kamu Hastane Birlikleri, GSS aldatmacasına karşıdır.

Meslek onurumuz, geleceğimiz ve özlük haklarımız için Demokratik Katılım Grubu olarak; sizlerle birlikte, hekimlik değerlerimiz ışığında, etkin, demokratik, katılımcı, mücadeleci ve bağımsız bir Tabip Odası için “Görev’e” hazırız.

 

Doç. Dr.  Nursel Şahin

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın