Hekim Meclisi İç Tüzüğü

Antalya Çağdaş Hekimler > Hekim Meclisi İç Tüzüğü

ANTALYA TABİP ODASI HEKİM MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Antalya Hekim Meclisi; 6023 sayılı TTB yasasının 28. Maddesine dayanarak; seçme ve seçilme ile çalışma ilke ve yöntemleri bu iç tüzükle belirlenerek kurulmuştur.

Madde 2: Hekim Meclisinin amacı; hekime ve insana ait her konuda ve toplumsal bir sağlık politikası oluşturulması ve uygulanması sürecinde tabip odası yönetimine izleyeceği yol ve yöntem konusunda tavsiye kararları almak, bu sürece daha çok hekimin katılmasını sağlamak, almış olduğu kararların yönetim tarafından uygulanmasını izlemek, tabip odası yönetimi ve diğer birimleri ile tüm hekimlerin iletişiminin sağlanması ve kuvvetlendirilmesini hedefler.

Madde 3: Hekim Meclisini oluşturanlar: Birim ve bölgelerden seçimle veya tek oturumda oy sayısına bakılmaksızın açık veya kapalı oyla seçilen temsilciler; son seçilen tabip odası yönetim kurulu, genel kurul delegeleri, onur kurulu ve denetim kurulu üyeleri; alt komisyon başkanları, eski ve yeni tabip odası başkanları Hekim Meclisini oluştururlar. Yönetim kurulu tarafından her toplantıya il sağlık müdürlüğünden sağlık müdürü veya bir yetkili, sağlık alanıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan da katılımcı davet edilir.

HEKİM MECLİSİ İŞLEYİŞİ

Madde 4: Temsilciler; seçimli genel kuruldan sonra 6 ay içinde yeni oluşan yönetim kurulu kararı ve oluşturulacağı tabip odası seçim kurulunun düzenlemesiyle seçilerek veya tek oturumda oy sayısına bakılmaksızın açık veya kapalı oyla belirlenir.

Madde 5: Hekim Meclisinin ilk toplantısında gösterilen adaylar arasından açık oy ile Divan Başkanı, iki divan üyesi ve divan başkan vekili seçiler. Divan Heyetinin görev süresi bir yıldır. Bir yıl sonraki ilk toplantıda aynı yöntemle yeni Divan Heyeti seçilir. Aynı üyeler tekrar aday gösterilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri Divan Heyetine aday gösterilemez.

Divan başkan vekili, başkanın mazereti nedeniyle katılamadığı toplantılara başkanlık eder.

Madde:6 Hekim Meclisi Divanı’nın görevi toplantıyı meclis iç tüzüğüne ve yasalara uygun olarak yönetmektir. Konuşma süreleri divan tarafından belirlenir. Divan Heyeti yönetim kurulu ile birlikte bir sonraki toplantının gündemini belirler. Divan Heyeti en az ayda bir yönetim kurulu ile birlikte ve kendi içinde düzenli toplantı yapar.

Madde 7: Hekim Meclisi üç ayda bir düzenli olarak toplanır. Toplantı tarihi bir önceki toplantının sonunda divan tarafından belirlenir.

Ayrıca; a)Hekim Meclisi üyelerinin dörtte birinin yazılı başvurusu ile

Veya b)Tabip Odası yönetim kurulunun önerisi ve kararı ile

Veya c)Divan tarafından Hekim Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantılar olağan toplantının ertelenmesine neden olmaz.

Madde 8: Bir yıl içinde iki toplantıya mazeretsiz veya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer.

Birim veya bölgesinde çalışan odaya üye hekimlerin en az üçte birinin imzası ile temsilcinin düşürülmesi için yönetim kuruluna ve Divan Başkanlığı’ na başvurulur. Başvurudan sonra ilgili temsilciye bildirilip, bildirimden en geç 15 gün sonra tekrar oylama yapılır, oylamayı seçim kurulu organize eder, oylama kapalı veya açık oy ilkesine göre gerçekleştirilir. Sonuç seçime katılanların salt çoğunluğu ile alınır oyların eşitliği durumunda temsilci görevinde kalır ve aynı temsilci hakkında yeni bir oylama istenebilmesi için oylama tarihinden itibaren en az altı ay geçmesi gerekir.

Temsilciliğin düşmesi durumunda yerine aynı birim veya bölgeden birinci yedek üye Hekim Meclisine çağrılır.

Madde 9: Belirlenen Hekim Meclisi gündemine ilişkin ek öneri 10 Hekim Meclisi üyesinin imzası ile verilebilir. Açık oylama yapılarak ek önerinin gündeme alınıp alınmayacağına salt çoğunlukla karar verilir.

Divana görüşülmek üzere sunulan her belge, rapor, yazı vb. Hekim Meclisi adına Divan Başkanlığı tarafından korunur.

Hekim Meclisi toplantılarının tutanakları divan tarafından tutulur, karar ve görüşler yazılı hale getirilir.

Madde 10: Meclis toplantısı tüm hekimlere açıktır ve Divanın kararı ile izin verildiği sürece herkesin konuşma hakkı vardır. Ancak meclisteki kararlar için sadece meclis üyeleri oy kullanabilir.

Kararlar, açık oylama ile ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Gizli oylama için öneri verilebilir. Bu da açık oylanarak kararlaştırılır. Hekim Meclisinde oylama aksi belirtilmedikçe açık olarak el kaldırma yöntemiyle yapılır.

Gizli oylamanın kabul edilmesi durumunda Antalya Tabip Odası mühürünün basıldığı kâğıtlara EVET-HAYIR-ÇEKİMSER yazılarak görüş bildirilmesi gerçekleştirilir.

Oylamanın eşit sonuçlandığı durumlarda söz konusu madde üzerinde tartışmaya devam edilir, bunun sonucunda tekrar oylama gerçekleştirilir.

Hekim Meclisi Çalışma Grupları: Hekim Meclisi’ nde belirlenecek konulara ilişkin üretken ve araştırıcı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubunun oluşturulmasını en az 10 hekimin imzasıyla Hekim Meclisi’ ne önerilebilir ve toplantı salt çoğunluğu ile karar verilir. Çalışma grubu en az 3 kişiden oluşur. Çalışma grubu toplanma ve çalışma şeklini belirlemede serbesttir. Hekim Meclisi’ nce öngörülen sürede çalışmayı tamamlamak ve Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu, Hekim Meclisi’ ne bilgi vermekle yükümlüdür. Çalışma grubu odanın her türlü teknik imkânlarından amaca uygun olmak koşuluyla yararlanabilir.

Madde 11: Tabip Odası yönetimi Divan tarafından bildirilen kararları bütün komisyon, yönetim birimlerine ve üyelere bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca bir sonraki toplantının tarihini ve gündemini Hekim Meclisi üyelerine ve diğer hekimlere bildirecektir. Divan kararları yönetim kuruluna ulaştırıldıktan sonra tüm sekreterya görevi tabip odası tarafından yürütülür.

Madde 12: Meclis üyelerinin dörtte birinin yazılı başvurusu ile iç tüzükte değişiklik yapılmak üzere oylama yapılır. İç tüzük değişikliği için meclisin tüm üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir.

Madde 13: Temsilciler seçim ile belirlendiği takdirde, yönetim kurulu tarafından belirlenen tabip odası Seçim Kurulu tarafından ilgili birimlere en az 10 gün öncesinden duyuru yapıldıktan sonra yapılacak gizli oy açık tasnifle belirlenir. Yalnızca tabip odası üyesi hekimler oy kullanabilir.

Tüm tabip odasına kayıtlı üyeler doğal adaydır.

Seçim Kurulu; bölgedeki oy kullanacak üye listelerini seçimden on gün önce bir hafta süreyle askıya çıkarır. Yapılacak itirazlar bu bir hafta içinde yapılır ve askıdan indikten bir gün sonra listeler kesinleşir. Her bölge veya birimde tabip odası Seçim Kurulu tarafından iki kişilik sandık kurulu oluşturulur. Kesinleşen listeler sandık kuruluna bildirilir. Sandık kurulları bu listeleri seçimden bir gün önce sandıkların konulacağı yerde askıya çıkarır.

Seçimler bir günde mesai saatleri içinde tamamlanır ve en geç ertesi gün merkez seçim kuruluna yazılı olarak sandık kurulu tarafından sonuçlar bildirilir.

Oy pusulalarına birim veya bölgedeki temsilci sayısı kadar isim yazılır. En yüksek oy alandan itibaren temsilci sayısı kadar ve bir o kadar da yedek temsilci belirlenir.

Seçim sonuçlarına seçim tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Tabip odası Seçim Kurulu bu itirazları itiraz tarihinden itibaren bir hafta içinde sonuçlandırır. Böylece seçim sonuçları kesinleşmiş olur.

Madde 14: Seçilen bölge ve birim temsilcileri sonuçlar kesinleştikten sonra bir hafta içinde kendi aralarında toplanarak görev bölümü yaparlar ve bir başkan seçerek yönetim kuruluna yazılı olarak bildirirler.

Temsilciler iki meclis toplantısı arasında en az bir kez bölge veya birimdeki tüm hekimlerle toplantı yaparlar ve sonuçları Hekim Meclisinde sunum olarak sunmak zorundadırlar.

Madde 15: Temsilcilerin görev ve yetkileri:

a)Birim veya bölgelerindeki hekimler ile oda arasındaki iletişimi sağlar, var olan iletişimi artırmak için gerekli faaliyetleri yapar.

b)Birim veya bölgelerindeki hekimleri tabip odalarında temsil eder, onların sorun, talep, katkı ve önerilerini tabip odası kurullarına aktarır.

c)Bölge veya birimindeki yönetime karşı tabip odasını temsil eder, yönetim kurulu tarafından belirlenen yetkileri kullanır, oda ile yönetim ve yöneticiler arasındaki iletişimi sağlar, yönetime karşı bölge veya birimindeki hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri doğrultusunda faaliyet gösterir.

d)Hekim Meclisi toplantılarına düzenli katılır, meclis kararları doğrultusunda yapılacak etkinlikler ve faaliyetler hakkında meslektaşlarını bilgilendirir, yönlendirir, katılımlarını sağlar.

e)Hekim Meclisi toplantılarında alınmış tavsiye kararları doğrultusunda tabip odası yönetim kurullarının faaliyetlerini izler.

f)Tabip odası etkinliklerinin biriminde güçlenmesi için hekimlerin sorunlarını izler, toplantı yapar, biriminde hekimlik ve toplum açısından gelişen olaylar ve etkinliklerden oda kurullarını haberdar eder, önerilerde bulunur.

g)Biriminde yeni göreve başlayan hekimlerin odaya üye olmalarını, onların oda ile iletişimini sağlamaya, oda çalışmaları hakkında onları bilgilendirmeye çalışır.

h)Birimindeki üyelerin aidatlarını toplar, onların tabip odası etkinliklerine katılmalarını sağlar.

i)Odanın planladığı etkinlikler, yönetim kararları, mevzuata ilişkin düzenlemeler, temsilcinin gereksinim duyduğu diğer belge ve bilgiler, tabip odasının veya merkezin tüm yayınları temsilcilere düzenli olarak yönetim tarafından ulaştırılır. Temsilci de bunları birimindeki hekimlere düzenli dağıtılmasını sağlar.

j)Oda etkinliklerinin biriminde geliştirilmesi için temsilcilerin tabip odası yönetim kurulunun belirlediği miktar kadar harcama yapma yetkileri vardır. Bu miktar yıl içerisinde yapılacak tüm harcamaları ifade eder ve o bölgede toplanan üye aidatının %30’undan fazla olamaz. Harcamaların belgelenmesi ve yasalara aykırı olmaması gerekir. Daha fazla tutan harcamalar için tabip odası yönetim kurulunun onayını almak gerekir.

ı)Temsilcinin temsilcilik için yapacağı yol masrafı belgelenmek koşuluyla karşılanır.

Madde 16: Bölge ve birimlerin belirlenmesi:

1-MERKEZDE;30 hekime kadar her birim bir temsilciyle temsil edilir.

a)S.S.K. Devlet Hastanesinde ve Üniversite Hastanesinde çalışan uzman hekimler birer birimdir.

b)S.S.K, Devlet Hastanesinde ve Üniversite Hastanesinde çalışan Pratisyen hekimler birer birimdir

c)Antalya Merkezdeki tüm belediyeler bir birimdir.

d)112 Acil yardım bir birimdir.

e) Serbest çalışan hekimler bir birim kabul edilir.

f)Kurum hekimlikleri bir birimdir.

g)Sadeci özel hastane ve polikliniklerde çalışan hekimler bir birimdir.

h)Sağlık Müdürlüğü, Sağlık ocakları, AÇSAP, Verem Savaş Dispanseri, Sıtma Savaş Merkezi ve Hıfzısıhha Müdürlüğü bir birimdir.

2-İLÇELERDE; Her ilçe bir bölge olarak kabul edilir.

a)Hekim sayısı 45’ e kadar olan ilçeler için her 15 hekime 1 temsilci

b)Hekim sayısı 45’ den fazla olan ilçeler için her 20 hekime 1 temsilci

c)Hekim Meclisine zorunlu olarak katılacak temsilci dışında ayrıca 1’ er de yedek temsilci belirlenmelidir.

d)Her ilçede en az 3 kişiden oluşacak bir komisyon oluşturulur. Bu komisyonda seçilen temsilci veya temsilciler mutlaka yer alır diğer komisyon üyeleri seçim veya tek oturumda oy sayısına bakılmaksızın açık veya kapalı oyla belirlenir. Temsilci komisyonu temsilcilerin görev ve yetkileri çerçevesinde düzenli toplantılar yapıp alınan kararları toplantı karar defterine işler ve tabip odası yönetim kuruluna iletir.

(Komisyonu oluşturacak üyeler tercihen sağlık ocağı, yataklı tedavi kurumu, serbest çalışan hekimlerden dengeli bir dağılımla oluşturulması uygundur.)

Madde 17: Bölge veya birimdeki temsilci sayısı olması gerekenden az kalırsa yönetim kurulu o bölge veya birimde ara seçim yapar veya temsilciler tek oturumda oy sayısına bakılmaksızın açık veya kapalı oyla belirlenir.

Madde 18: Bu tüzük, yapılacak ilk hekim meclisinde oylanarak, oylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde19: Hekim meclisinin bu iç tüzük doğrultusunda faaliyet göstermesini yönetim kurulu denetler ve iç tüzüğe uygun hareket etmeyen temsilcileri uyarır ve tüzük gereğini uygular.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın